Заявете участие

Български език и литература за матура

„Български език и литература за матура“

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

ЦЕЛИ

• вникване в систематиката на решаване на тест с отворени и затворени отговори;
• запознаване с модели за създаване на свободен текст по цитат от литературно произведение;
• придобиване на висока езикова и литературна компетентност.

ОБУЧЕНИЕ

• всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
• обучението се провежда по определен график, включващ шест астрономически часа за работа при групово обучение;
• всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал;
• след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
• на определени етапи от подготовката се провеждат писмени изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки.
• обучението завършва с изпит, които цели да бъде определено изходящото ниво на ученика

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Преподаване:
Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно програмата на МОН за държавен зрелостен изпит. Програмата включва:
1.Подробно представяне на творчеството на авторите от българската литература, заложени за изучаване в 11 и 12 клас на гимназиалната степен чрез:
• изясняване на социокултурния контекст, към който принадлежи творчеството им;
• подробен анализ на литературните творби, заложени в програмата;
• извеждане на ключови логически постановки, образи и теми в творчеството им;
• маркиране на ключови цитати от литературните произведения;
• запознаване с основните критически тези;
• изясняване на основната необходима литературна терминология;
• съставяне на подробни планове на примерни съчинения по цитат от литературно произведение; логическо конструиране на тези;
• коментар на представителни откъси от произведения; работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;
• упражнения за стил на писане и изказ;
• отделяне на фактологичната и литературно-теоретична информация, която може да бъде засегната в тестовите въпроси; упражнения за създаване на резюме и работа с въпроси с отворен отговор;
• запознаване с критериите за оценка на писмена работа и тест;
2. Подробно преподаване на българската граматика на теоретично и функционално ниво:

изясняване на теоретичните правила по дяловете от езикознанието фонетика, морфология, лексикология, синтаксис, стилистика.
• упражнения за тренинг.
Изпитване:
Методическите форми на контрол са съобразени с формата на матурата:
• изпитване чрез писмен отговор на конкретни въпроси;
• изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест по граматика и по литерура;
• домашни работи за развиване на коментарен текст по цитат.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

• литературните произведения от програмата за 11 и 12 клас;
• бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
• папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП, ИНФОРМАЦИЯ

Албена Руневска – СПГ „Джон Атанасов“

ЦЕНИ

150 лв. за 30 часов курс / едноседмичен

ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебните занимания започват всеки понеделник в НБУ / 6 часа на ден/ за новосформирали се групи

Предстоящи групи:
11 юли 2016 г. /1 група/
18 юли 2016 г. /2 група/
25 юли 2016 г. /3 група/
1 август 2016 г. /4 група/
8 август 2016 г. /5 група/
15 август 2016 г./6 група/
22 август 2016 г./7 група/

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

02 81 10 268
mtumbeva@nbu.bg

корпус 2, офис 208

Публикувано в Семинари. Постоянна връзка.