Заявете участие

Европейско изкуство – квалификационна програма

„ИЗКУСТВОТО НА ЕВРОПА“

Квалификационна програма

Приобщаването на България към Европа е важна крачка в политическата и икономическата област. Но не по-малко значение за този процес има и усвояването на европейските културни ценности, които са най-значимата, най-идентифициращата и най-привлекателната сфера в постиженията на Европа. „Европейското измерение“ включва именно духовното богатство на нейните народи в неговото единство и многообразие. То обаче може да се постигне чрез повишаването на образованието на кадрите в образователната система, които са включени най-пряко в процеса на „европеизация“, т.е. на възпитание на младите като бъдещи граждани на Европа.

Предназначение на програмата. Предлаганата от Нов български университет квалификационна програма е предназначена за учители в началния и средния курс по социални и хуманитарни дисциплини.

Цели на програмата. Предложеният проект има за цел да запознае учителите с върховите постижения на европейското изкуство, което от столетия се е превърнало в образец на световната художествена култура. Още повече, че и нашето изкуство се развива в руслото на европейската традиция.

  • Придобиване на конкретни културно-исторически знания: обогатяване, систематизиране и задълбочаване на знанията
  • Методологически: развиване на представата за изкуството като език на обществото, епохата и личността
  • Да се възпита отношението към изкуството не само като към естетически постижения, но и като към комуникационен език на обществото, който се развива исторически в зависимост от социалните характеристики и идеологията на времето

Очаквани резултати. От квалификационната програма се надяваме да последват преки резултати:

  • След курса учителите ще могат да обогатяват учебния процес с примери от историята на европейското изкуство извън рамките на своята специалност. Това ще помогне да се диверсифицира учебният процес.
  • Като се запознават с единството и многообразието на европейското художествено наследство учителите ще подготвят и учениците като образовани граждани на Европа
  • Учителите и учениците ще могат да оценят по достойнство мястото на българското изкуство в общите европейски художествени процеси
  • Децата растат в изключително агресивна визуална среда и образованието може методически да използва тази нагласа за повишаване на общата културата на учениците.

НБУ разполага с изключителни технически възможности, както и с много богата библиотека, които подпомагат образованието. Всяка лекция e илюстрирана с подробна презентация, които са на разположение на участниците за подготовката им. За всеки курс се предвижда самостоятелна подготовка с консултации и курсова работа: подготвяне и представяне на урок в съответната специалност на учителя с помощта на придобитите знания.

Участниците в програмата получават квалификационна степен по „История на европейското изкуство”.

 

 

Програма:

Европа преди Европа. Праисторическото изкуство на Европа

доц. д-р Татяна Шалганова,

30 ч., 3 кр.

 

Изкуството на първите европейски цивилизации: Крит и Микена, Гърция, Рим.

проф. Иван Маразов, д.н., доц. д-р Татяна Шалганова,

30 ч., 3 кр.

 

Европа в сянката на Партенона. Изкуството на европейските варвари: траки, скити, келти

доц. д-р Татяна Шалганова,

30 ч., 3 кр.

 

Изкуството на Средновековна Европа: западноевропейски и византийски културни кръгове.

доц. д-р Оксана Минаева, гл. ас. Владимир Димитров

30 ч., 3 кр.

Изкуството на Нова Европа: Ренесанс и Барок

проф. Иван Маразов, д.н., доц. д-р. Валентина Ганева,

30 ч., 3 кр. –

 

Раждането на модерното изкуство

доц. д-р. Валентина Ганева,

30 ч., 3 кр.

 

Музеят – художествената памет на Европа

доц. д-р. Валентина Ганева,

30 ч., 3 кр.

 

За допълнителна информация и записване:

Мария Тумбева

mtumbeva@nbu.bg

корпус 2, офис 208

02/8110268

0896 736 486

Публикувано в Изкуство. Постоянна връзка.