Другите за нас

Центърът за професионално и продължаващо обучение като част от структурите на Нов български университет има богат опит в организирането на:

Програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Организират се през цялата календарна година, провеждат се интензивно, имат практически характер, значителна част от тях се акредитират в академичните програми на НБУ.

  • Езиково обучение. Английски, немски, испански, френски, италиански, новогръцки, руски и други езици на равнища A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Сертификационни изпити на TOEFL, OSD, DELE и други.
  • Продължаващо обучение. Медийна академия, Дигитален маркетинг, Предприемаческа академия, Графичен дизайн, Мениджмънт, Управление на проекти, Туризъм, Психология и много други.
  • Професионална квалификация. Квалификация и преквалификация според държавните изисквания. Свидетелства за професионална квалификация.
  • Обучения по поръчка: обучение на държавна и общинска администрация, в т.ч. Народно събрание, МОН, НАПОО, ГД Гранична полиция, ГДИН, Национален институт на правосъдието, Агенция Митници; Национално радио и Национална телевизия; Ръководство въздушно движение; областни администрации – Варна, Добрич, Кюстендил, Видин и др.

 Партньори:

Народно събрание
Министерство на образованието и науката
НАПОО
НАЦИД
Национален институт по правосъдие
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
ГД „Гранична полиция“
Областни управи Кюстендил, Варна, Хасково, Габрово, София-град
Българска национална телевизия
Българско национално радио
Ръководство Въздушно движение
ВМ ФИНАНС ГРУП АД
Софийска вода
Сенсата Технолоджис
Кремък ООД
Народно събрание

Отзиви:

„…Организацията на провеждане на обученията беше оптимална – при високо качество на процеса и съгласно определения времеви график. Всеки един от преподавателите прояви високо професионално отношение и отговорност. Часовете бяха проведени в добра атмосфера и приятелско отношение между преподавателите и обучаемите, с взаимно уважение, толерантност и изискване за постигане на високи резултати“

Иван Каракашки,

Областен управител на област Кюстендил, 2014 г.

Проект „Областна администрация Кюстендил- компетентност, ефективност и ефикасност“, обществена поръчка с предмет „Чуждоезиково обучение по английски език в пет групи“.

 

„В съвместната ни работа с Нов български университет за периода 04.06.2013 – 30.6.2014 г. екипът за изпълнение на дейностите демонстрира изключително отговорно отношение към възложената работа; много детайлно навлезе в проблематиката на професионалното образование и обучение в средните професионални училища; успя да подготви в кратки срокове голям обем обучителни материали и да проведе обученията и консултациите на много високо ниво.“

Емилияна Димитрова, председател на НАПОО

Ръководител на проект BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2014 г.

 

 slurrypumps  |
 slurrypumps
  |
 WaterPump
  |
 SlurryPump
  |
 MiningSlurryPump
  |
 MineralProcessingMiningCentrifugalSlurryPump
  |
 SlurryPumps
  |
 submersibleslurrypump
  |
 BlenderFracPump
  |
 SlagSlurryPump
  |
 VerticalSlurryPump
  |
 ChemicalPump
  |
 AllPumps
  
 SubmersibleSlurryPump
  |
 EndSuctionWaterPump
  |
 MultistageWaterPump
  |
 MixedFlowWaterPump
  |
 VerticalMultistagePump
  |
 SlurryPumpSpareParts
  |
 SubmersibleSlurryPump
  |
 VerticalSlurryPump
  |
 HorizontalSlurryPump
  |
 ChemicalPump
  |
 SubmersibleSewagePump
  |
 SelfPrimingPump
  |
 slurrypumps
  |
 SlurryPump
  |
 slurrypumps
  |
 SlurryPump
  |
 MiningSlurryPump
  |
 SlurryPump
  |
 SlurryPumps
  |
 newsubmersiblepump=
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 SubmersiblePumpsfordrainage
  |
 Submersiblepump
  |
 SlurryPumps
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 Newsubmersiblepump
  |
 battlemaxslurrypumps
  |
 Slurrypump|BattlemaxSlurrypump
  |
 BattlemaxSlurryPump3x2c-hcforMining
  |
 BattleHeavyDutySlurryPumps
  |
 BattlemaxSlurryPumpingSolutions
  |
 BattlemaxHeavyDutySlurryPumps
  |
 PumpandAbrasionTechnologies
  |
 FilterPresses
  |
 HorizontalSlurryPump
  |
 PUMP&ABRASION
  |
 battlemax_slurry_pumps
  |
 attlemax_slurry_pumps
  |
   |
 BattlemaxSlurrypump
  |

„Преподавателският екип прояви висок професионализъм, предавайки собствения си опит в сферата на вътрешно фирмените обучения и предоставяйки на участниците индивидуализиран подход и дългосрочно подпомагане на развитието им като вътрешни обучители.

Удовлетворени сме от материалите, казусите и ресурсите, разработени специално за нашата програма, от задълбочената и обективна обратна връзка към реалните обучителни дейности и индивидуалното представяне на всеки тренер.“

Елица Цанева,

Изпълнителен директор „ВМ Финанс Груп АД, 2014 г.

„…Резултатите от съвместната ни работа и дълогосрочното ни сътрудничество с ЦППО на НБУ са модел за ефективно провеждане на чуждоезиково обучение и добра практика, която препоръчвам на институциите, които искат да постигнат успех в обучението на своите служители.“

Илия Манолев,

Зам. генерален директор на ДП „Ръководство на въздушното движение“, 2015 г.