Проекти

Участие в Международна конференция „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”, София, 24 – 25 февруари 2015 г.

Обучение по чужди езици за магистрати и съдебни служители