Училище за професионално и продължаващо обучение

Качество на храните

 

 

 

КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ

Програмата „Качество на храните“ се състои от 2 семестъра, по време на които се изучават 8 курса.
Тя е подходяща както за завършили бакалаври в областта на Природните науки, така и за всички, завършили гимназиално образование. Курсистите могат за записват цялата програма или единични курсове по свой избор, като за всеки курс получават сертификат, след успешно полагане на изпита. Учебните дисциплини са съобразени с най-новите направления и тенденции в науките за храните, а включването на качеството и безопасността на храните в групата фактори за глобални промени прави настоящата програма изключително навременна (необходима).

Занятията се провеждат след работно време. Част от тях могат да бъдат провеждани блоково и през почивните дни.

Целта на програмата е да предостави през първия семестър компетенции на курсистите в областта на биохимия на храните и храненето, биохраните, алергените в храните и микробиология на храните. По време на втория семестър се изучават учебни дисциплини посветени на пробиотиците и пребиотиците, Е-тата в храните, законодателството за качество и безопасност на храните както и одита и мониторинга на храните.
Задължителна част от подготовката на студентите за практическите занятия, които са част от всяка учебна дисциплина – посещения в производствени предприятия за храни, структури от държавната администрация, лабораторни занятия за доказване различни компоненти на храните и лабораторни занимания за доказване на патогени в храните.

Специалност и професионална квалификация: Качество на храните

Квалификация: специалист по качество на храните

Практики:
Практическото обучение протича в Биолабораторията към Нов български университет, в лаборатории за анализ на храни, както и в предприятия за производство на храни.

Международна мобилност:
В страни от Балканския полуостров и Централна Европа, при интерес от курсистите

Компетенции на завършилите програмата:
– получават познания за състава и метаболизма на храните, биохимия на храненето, биохраните, алергените в храните и патогените, които контаминират храните и са вредни и опасни за човешкото здраве. Курсистите знаят видовете пробиотици и пребиотици и тяхното благотворно въздействие върху човешкото здраве, както и механизма на тяхното действие върху човешкот здраве. Курсистите са запознати с класификацията, структурата и токсикологията на Е-тата, добавяни в храните.
Завършилите програмата усвояват основните правни документи, които регулират контрола на безопаснотта на храните и имат базови компетенции в одита и мониторинга безопасността на храните.

Дипломиране:
Съгласно стандарта за Програма за продължаващо обучение
Начинът и условията на завършване са съгласно Наредбата за Учебния процес на НБУ.

Професия и възможни заемани длъжности:
Специалисти в Българска агенция по безопасност на храните, Министерство на земеделието на храните, РИОКОЗ, Министерство на здравеопазването ДВСК; лаборанти в лаборатории за качествен и количествен анализ на храни, фирми за търговия с хранителни продукти и във фирми за търговия с хранителни добавки.

Структура, предложила програмата:
УПИЗ по Биология
Курсове от програмата:

 

 

1-ви семестър

1. FOOD 1 Биохимия на храните и храненето
2. FOOD 2 Биохрани
3. FOOD 3Алергени в храните
4. FOOD 4 Микробиология на храните

Резервен курс: FOOD 9 Храни и метаболитни заболявания

 

 

2-ри семестър

5. FOOD 5 Пробиотици и пребиотици
6. FOOD 6 Е-та в храните
7. FOOD 7 Законодателство за качество и безопасност на храните
8. FOOD 8 Одит и мониторинг на храни
Резервни курсове: FOOD 10 Токсикология на храните
FOOD 11 Етикетиране на храните

 

 

Цена на програмата 1200 лв. или 150лв. за учебен курс

 

За информация и записване:

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208