facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

МЕНИДЖМЪНТ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

cyber-security_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ

 

 АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Курсът “Мениджмънт на киберсигурността” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на свързани понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти в областта на мениджмънта на киберсигурността.

Целта на курса е формиране в обучаемите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към същността, съдържанието и особеностите на функциите на мениджъра, отговарящ за изграждане и поддържане на желано ниво за киберсигурност.

Основните задачи на обучението се дефинират като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури в областта на мениджмънта и в частност на мениджмънта на киберсигурността.

• усвояване до степен прилагане в практиката на приложни мениджърски концепции, модели, методи и практики, характерни за управлението на киберсигурността.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 • за общите понятия, концепции и модели в мениджмънта;
 • първоначални познания за същността, съдържанието и особеностите на киберпространството и киберсигурността;
 • умения за прилагане на аналитични методи и модели, свързани с реализиране на мениджърските функции и процеси.

 

Успешно завършилите курсисти:

1) знаят:

 • основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията за мениджмънт в киберсигурността;

 • основни практико-приложни концепции, модели и методи от практиката на мениджъра по киберсигурност.

2) могат:

 • да установяват и да разбират комплексни взаимовръзки между специализирани термини, казуси и факти в областта на мениджмънта на киберсигурността;
 • да използват правилно и по общоприетия начин специфични понятия, подходи и методи в областта на мениджмънта на киберсигурността;
 • самостоятелно и в екип да подготвят и осъществяват изследователски проекти по теми от мениджмънта на киберсигурността;
 • самостоятелно или в екип да формулират, предлагат и обосновават решения на практически проблеми в сферата на мениджмънта в киберсигурността.

 

Теми разглеждани в курса:

 1. Въведение в мениджмънта на киберсигурността
 2. Въведение в мениджмънта на киберсигурността
 3. Подбор и обучение на персонала за киберсигурност
 4. Мениджмънт на екипа в областта на киберсигурността
 5. Мениджмънт на политиката и процедурите за киберсигурност
 6. Мениджмънт на ресурси за киберсигурност
 7. Мениджмънт на проекти за киберсигурност
 8. Мениджмънт на отношенията с потребителите
 9. Мениджмънт на възстановяването след инциденти с киберсигурността
 10. Мениджърски стилове приложими при управление на киберсигурността

 

Лектор: проф. д-р Венелин Георгиев

 

Начало на курса: 2 декември 2022 - лекциите се провеждат в петък от 18:00 до 21:10 

Форма на обучение: присъствено

Такса: 350 лв.

Краен срок за записване: 25 ноември 2022

 

ЗАПИСВАНЕ:

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg