Училище за професионално и продължаващо обучение

Обща рамка за оценка CAF 2013

 

 

Обща рамка за оценка CAF 2013

 

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът изгражда необходимите компетентности – знания, умения и нагласи – необходими за ефективно консултиране и подкрепа на прилагането на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 в публичния сектор на Република България, с особен фокус на организациите от държавната администрация.

 

Целите на курса са:

Общи цели:

1. Да запознае обучаваните с принципите на TQM чрез провеждане на самооценка в рамка, съответстваща на цялостния цикъл на управление на качеството PDCA (планирай – изпълни – провери – действай)
2. Да създаде умения за организационна диагностика на организации от публичния сектор (държавна администрация) и създаване на последващ план за цялостно подобрение на административната дейност
3. Да създаде умения за използване на общата рамка на CAF 2013 за интегриране на прилаганите в администрацията на териториалния орган на изпълнителна власт системи, модели и подходи за управление
4. Да създаде умения за консултиране и подкрепа при обучението на публичната организация чрез създаване на благоприятстваща обмена на добри административни практики среда
5. Да създаде умения за развитие на организационната култура на организациите в публичния сектор

 

І-2. Специфични цели:

1. Да изгради специфична компетентност за управление на качеството на административната дейност с методите, подходите и инструментите за организационно съвършенство
2. Да изгради специфична компетентност за прецизна организационна (само)диагностика на организацията по отношение на ефективността на прилаганите основни и помощни процеси
3. Да изгради специфична компетентност за оценка на съответствието на административната практика с нормативно установените стандарти за административна дейност и спрямо посочените като добри европейски административни практики
4. Да изгради специфична компетентност за оценка на ефективността на съществуващата и прилагана система за планиране, контрол и управление на изпълнението в администрацията на териториалния орган на изпълнителната власт
5. Да изгради умение за създаване на среда за обсъждане, анализ и оценка на административната дейност с участието на всички служители
6. Да изгради умение за разпознаване и открояване на силните страни и областите на подобрение на административната дейност
7. Да изгради умение за полагане на основата на средносрочен и дългосрочен процес на непрекъсната усъвършенстване чрез изпълнение на план за подобрение
8. Да изгради умение за ориентиране на административната дейност на организацията от публичния сектор към резултати
9. Да изгради умение за насърчаване на отварянето на административната дейност към заинтересованите от нейните резултати страни .

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Студентите да имат знания и/или умения:

Компетенности и опит в стратегическо и оперативно управление на изпълнението в публичния сектор (държавната администрация). Общи познания (и опит) по прилагане на системи за управление на качеството в публичния сектор. Опит и компетентности в областта на обучението за възрастни.

 

КОМПЕТЕНЦИИ
Успешно завършилите курса студенти:
1) знаят:

Възникването и развитието на концепцията за цялостно управление на качеството (TQM) и прилагането и в публичния сектор.
Приложението на Осемте принципа за организационно съвършенство и Цикъла на Деминг PDCA за повишаване качеството на административната дейност и подобряване на изпълнението в публичните организации.
Добрите практики за самостоятелно и в интегрирани формати прилагане на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 за нуждите на организациите от публичния сектор на Европейски съюз.

2) могат:

Да използват инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 при организационна диагностика и анализ на организации в публичния сектор (държавна администрация, обучителни организации и др.)
Да консултират и подкрепят групите за самооценка в организациите при прилагане на инструмента за организационно съвършенство CAF 2013, както и професионалното и политическото ръководство – при усъвършенстване и подобряване на управлението на организацията със средствата и подходите на цялостното управление на качеството.
Да преглеждат и анализират добри практики по прилагане в публичния сектор на Европейски съюз, САЩ, Япония и др. и на други инструменти за организационно съвършенство (Deming Prize, MBNQA, EFQM, ISO 9004) в контекста на бенчмаркинг и бенчлърнинг.

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

Мултимедийни презентации, учебни филми, интернет базирани е-инструменти и бази данни и др.

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ
Български

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

Управление на качеството в публичния сектор. Системи, модели и инструменти за организационно съвършенство (Deming Prize, MBNQA, EFQM, ISO 9004, CAF 2013)
Структура и съдържание на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013. Същност на холистичния подход.
Система за оценяване на инструмента за организационно съвършенство CAF 2013 – класическо и фино точкуване. Ролята на доказателствата.
Процес на прилагане на CAF 2013 в организацията: “Десет стъпки по пътя към съвършенство” Структура, съдържание и роля на Доклад за самооценката.
Обхват и съдържание на областта на подобрение. Как да приоритизираме – приложение на принципа на Парето – Юран.
Непрекъснато усъвършенстване с CAF 2013 – интегрирани формати.
Планиране на процеса на непрекъснато усъвършенстване – План за подобрение.
От Доклад за самооценката към Плана за подобрение
Консултиране и подкрепа на групата за самооценка – Индивидуална фаза
Консултиране и подкрепа на групата за самооценка – Фаза на консенсуса
Практика по прилагане на CAF 2013. Научени уроци. Преодоляване на съпротива и прегради. Консултиране и подкрепа на професионалното и политическото ръководство на организацията при прилагане на CAF 2013
Процедура на външна обратна връзка. Регистрация с използване на е-среда и координация с националния и европейския ресурсен център.

 

 

ЛЕКТОР

СВЕТЛАН ПАСКАЛЕВ КАРТАЛОВ
МИЛЕНА МИНКОВА

 

ХОРАРИУМ 30 часа

Цена на обучението: 300лв.

 

За информация и записване:

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208