Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн комуникация между европейските институции и младежта

 

 

 

Онлайн комуникация между европейските институции и младежта

Дигитални комуникационни стратегии в ЕС

 

Учебно съдържание

Анотация:
Цел на обучението е да запознае бъдещите комуникационни експерти- студенти от специалностите „ПР“, „Журналистика“ и „Европеистика“, както и експерти в областта на управление на европейски проекти – с най-актуалните проблеми на Стратегията и политиките на ЕС за постоянен и ефективен диалог с младите европейци. Анализират се същността, настоящите практики на комуникационните европейски политики и неизползваните възможности чрез социалните медии като нов модерен ПР инструмент в ерата на интернет за повишаване на ефективността на младежкия междукултурен диалог в ЕС.
В рамките на обучението се реализират виртуални и реални срещи с ПР експерти от европейските институции.

Очаквани резултати:
Този лекционен курс има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза и да спомогне за придобиването на практически умения за работа с комуникационни техники и похвати в интернет средата.
Всяка от лекциите е в рамките на два астрономически часа и е следвана от два часа за упражнение, които дават възможност на курсистите да приложат наученото на практика и да реализират симулации на комуникационни кампании за европейски младежки инициативи.


Учебно съдържание

Лектор на програмата: д-р Десислава Емилова Манова-Георгиева

Тема 1: Основни институции на ЕС. Европа на гражданите. Комуникацията на ЕС- основни документи, направления, задачи, целеви публики.

Тема 2: Стратегия на ЕС за младежта – същност, цели, задачи. Политики и програми на ЕС за младежта. Ролята на младежта за осъществяване на междукултурния диалог в рамките на общността.

Упражнения

Тема 3: Младите европейци като особена целева публика за ПР специалистите. Познанието им за ЕС. Европейската идентичност в процес на формиране.

Упражнения

хорариум 5 часа
Тема 4: Създаване на комуникационна стратегия за представяне на европейски програми в онлайн пространството – техники и предизвикателства.
Упражнения и гост лектор

хорариум 5 часа
Тема 5: Езикът на европейския младежки диалог- проблеми и постижения. Европейските лидери в диалог с младежта. Анализ на блоговете на еврокомисарите.

Упражнения и гост лектор

хорариум 5 часа

Тема 6: Социалните медии като нов феномен и нов ПР инструмент в арсенала на ЕС – използвани и неизползвани възможности. ПР кампании за младежта – анализ на добри комуникационни практики на ЕС в социалните медии.
Тема 7: Кризисна комуникация и изграждане на доверие в онлайн общности.

Упражнения и гост лектор

хорариум 5 часа

Тема 8: Европейските институции в социалните медии в интернет- уебстраници, социални мрежи, форуми и др. Комуникационни техники и канали за въздействие върху младежките онлайн общности в интернет. Възможности и предимства на изграждане на нова дигитална платформа за онлайн комуникация между младежта и европейските институции (Европейски парламент, Европейска комисия и Комитет на регионите).

Представяне на проектите и дебат!

Цена на програмата 250 лв. 

За информация и записване:

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208