Училище за професионално и продължаващо обучение

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Програмата за придобиване на квалификация „ресурсен учител” е предназначена за кандидати с педагогическа правоспособност,  бакалавърска или магистърска образователна степен, психолози

Срок на обучение – 1 година

 

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на приобщаващото образование, които да овладеят знания, умения и отношения за работа с деца със специални образователни потребности, учещи в различни степени на образователната система, с които да подпомогнат тяхното активно включване както в училищна среда, така и в обществения живот.

Формата на обучение е редовна. Всеки курс включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити. Учебният процес се осъществява с разнообразни методи и средства, които стимулират активността на курсистите: игри, дискусии, участие във форуми, разработване на проекти, създаване на портфолио, наблюдение, анализи, практически казуси.

Програмата е с продължителност два семестъра.

Учебните дисциплини и учебната натовареност отговорят на единния образователен минимум за теоретична и практическа подготовка при редовна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „ресурсен учител“. /Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" и Наредба за приобщаващото образование - ДВ бр.89 от 11.11.2016 г./. Програмата включва:

 

Курсове в програмата

 1. Въведение в специалната педагогика и приобщаващото образование.
 2. Стратегии за работа с деца със специални образователни потребности.
 3. Профил на ресурсния учител.
 4. Организация и управление на приобщаващото образование.
 5. Екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището.
 6. Функционално оценяване и оценка на образователните потребности (ICF).
 7. Детска невропсихология.
 8. Специална психология.
 9. Управление на агресивното и предизвикателно поведение.
 10. Приобщаващо образование за деца и ученици с аутистични и емоционално-поведенчески разстройства.
 11. Приобщаващо образование за деца и ученици със сензорни нарушения.
 12. Обучение на ученици със специфични обучителни трудности (нарушение на писмените форми на комуникация).
 13. Приобщаващо образование за ученици с интелектуални затруднения и множество увреждания.
 14. Уъркшоп в приобщаващото образование (практика).
 15. Въведение в българския жестов език (избираем курс).

                ИНТЕГРИРАН ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Успешно завършилите курсисти получават свидетелство за професионална квалификация - Ресурсен учител.

 

За записване и допълнителна информация:

02/9800099; 02/9802210; 0884026910

etrifonova@nbu.bg; glalova@nbu.bg; idobriyanova@nbu.bg