Училище за професионално и продължаващо обучение

Практическо приложение на българския жестов език и символни форми на комуникация

Програмата „Практическо приложение на българския жестов език и символни форми на комуникация” отразява съвременните тенденции в терапевтичната практика с деца с глухота и слухови нарушения, както и с тежки комунинкативни нарушения, за използване на жестов език и символни форми на комуникация като:

 

средства за общуване и системи за преподаване на знания и умения в разнообразието от ситуации на корекционно-образователно взаимодействие с глухи деца и ученици;

част от разнообразни програми и методи за подпомагане на общуването при деца и възрастни с езиково-речева патология, при които развитието на словесни форми на комуникация е ограничено или невъзможно;

лингвистични знакови системи като естествени форми на комуникация в езиковите общности на глухите хора в България или като системи за подпомагане или заместване на вербалното общуване;

елементи от съвременните технологични средства за обучение или в терапията на деца с езиково-речева патология.

Компетенции на завършилите програмата:

 

Притежават знания в областта на символните форми на комуникация като системи и средства за подпомагане на комуникацията и терапията на деца и възрастни с тежка комуникативна патология.

Притежават знания и умения за използване на естествени форми на българския жестов език в неформален тип общуване с глухи ползватели на езика.

Притежават знания и умения за използване на вариантите на жестовия език за дидактични цели, като отделни системи и/или средство за преподаване на глухи деца и ученици.

Дипломиране:

 

Завършилите програмата придобиват класификация асистент по подпомогната комуникация и компетенции за използване на българския жестов език в комуникацията и терапията на деца и възрастни със слухови нарушения. Придобитите компетенции са съобразно преподаваната в курсовете проблематика, както и съответстващи на практиката на НБУ за издаване на съответните образователни документи.

 

Курсове:

 

Алтернативна и подпомогната комуникация

доц. д-р Дионисиева, 30 ч., 3 кр.

 

Курсът е предназначен да запознае студентите с най-популярните програми и методи за подпомагане на общуването при деца и възрастни с тежки комуникативни нарушения, при които развитието на словесна комуникация е силно ограничено или невъзможно. Включва най-разпространените алтернативни комуникативни стратегии, техния произход, същност и предназначение; формиране на умения за избор и самостоятелно използване на различни знакови системи и съвременни програми за алтернативна/ невербална комуникация като МАКАТОН.

 

Студентите изучават и съвременни технологични средства, подпомагащи общуването на лица с тежки комуникативни нарушения.

 

В курса са включени въпроси от сферата на логопедията, специалната педагогика, социалната работа и семейното консутиране.

 

 

 

Основи на българския жестов език – ниво 1

д-р Славина Лозанова, Дочка Велева, 30 ч., 3 кр.

 

Целта на курса е да осигури основни знания за лингвистичната структура на естествения български жестов език като система и средство за комуникация и да развие умения за общуване чрез него в разнообразни ситуации.

 

Учебният материал е разпределен в 30 академични часа и се реализира под формата на практически упражнения. Представянето на лексикалната система на езика и специфичните правила за съчетаване на жестовете се осъществява на тематичен принцип, като всяка тема е изградена от интегративно свързани  компоненти – разбиране на жестова реч, дейности за овладяване на лексиката и граматиката на езика. Студентите научават българския жестов език с помощта на видео материали, визуални продукти и в непосредствен контакт с глухи хора.

 

 

 

Разговорен български жестов език – ниво 2

д-р Славина Лозанова, Дочка Велева, 30 ч., 3 кр.

 

Изисквания – основно ниво на владеене на българския жестов език; изкаран курс „Основи на българския жестомимичен език”

 

Курсът надгражда уменията за използване на жестов език в комуникация с глухи хора с различна жестова компетентност. Фокусът е върху различните начини за използване на жестова реч от гледна точка на езиковите варианти и различните условия за употреба на езика. Умения за ползване на езика – В1 и В2 от общата европейска рамка.

 

 

 

Жестов език и мануални форми на комуникация в обучението и терапията

д-р Славина Лозанова, 30 ч., 3 кр.

 

Настоящият курс осигурява компетенции за използване и прилагане на разнообразието от форми на мануална комуникация и българския жестов език в обучението на деца и ученици със слухови нарушения. Разглеждат се въпроси от областта на билингвизма, респективно словесно-жестовото двуезичие, и многоезичието в условия на глухота. Придобиване на знания и умения за функционално оценяване на езиковата изява на глухи и слабочуващи ученици, съобразно социалната среда, индивидуалните способности и езиковите потребности; за принципите на подбор на мануални средства за взаимодействие и преподаване, като български жестов език, българска калкираща реч, дактилна азбука и други кодиращи знакови системи (за визуализиране на българския словесен език); за стратегиите и техниките за развитието на езикови умения в бимодална и билингвистична среда.

 

 

 

Автори на програмата:

 

д-р Славина Лозанова

 

доц. д-р Катя Дионисиева

 

За информация и записване:

 

Ралица Митова - Секретар ФДЕПО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208