facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

АРТ ТЕРАПИЯ

art_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/ 2023  ГОДИНА 

 

 

Курсистите, завършили успешно програмата "Арт терапия" получават Свидетелство за професионална квалификация "Консултант - арт терапевт".

 

Целта на програмата е да се задоволяват потребностите от ефективни практики, които съпътстват специалното обучение, социалната педагогика, образователната и терапевтична работа в детски градини, училища, болници, рехабилитацията, превенцията и други форми на подкрепа на хора със специални нужди посредством изкуствата.

 

Програмата е подходяща за специалисти в сферата на изкуствата (визуални и пластични, музика и драма), педагогиката, психологията, социалните дейности, психиатрията и медицината, социологията и др., които имат интереси в областта на терапевтичното въздействие на изкуствата върху човешката психика, развитието на креативния потенциал и човешките взаимоотношения.

 

В процеса на обучение се засягат общо шест теми, които са разделени в двата семестъра.

 

Първи семестър

 1. Арт терапевтичен процес - 30 уч. часа;
 2. Визуални пластични изкуства - арт терапевтични техники - 30 уч. часа;
 3. Музика - музикотерапевтични техники - 30 уч. часа;

 

Втори семестър

 1. Експресивни арт терапевтични техники - 30 уч. часа;
 2. Методология на арт терапевтичното изследване - 30 уч. часа;
 3. Практика по арт терапия - 30 уч. часа.
 4. Наблюдения върху практикуването на специалността - 30 уч. часа;

 

Практическата част от обучението се провежда в общообразователни и специални учебни заведения, домове за стари хора, дневни центрове за инвалиди, наркозависими, бежанци, малолетни правонарушители и др.

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии;
 • Арт терапевтични техники по: визуални и пластични изкуства, психодрама, музика.

 

 

 

Завършилите програмата ще имат следните компетенции:

 • компетентно прилагане на широк инструментариум от арт терапевтични подходи и техники;
 • изготвяне на входни, текущи и финални оценки на терапевтични процеси;
 • основите на психодинамичния процес в индивидуалната и груповата терапия;
 • начините за развитие на креативния потенциал на човека с оглед индивидуалните му възможности и желание за преодоляване на проблемите;
 • изследванията в областта на артистичната продукция и върху характера на личностните промени, възникнали в хода на създаването й;
 • работа в екип от специалисти;
 • способите за интеграция и ре-интеграция на индивиди и групи в неравностойно положение в обществото.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

Общият хорариум е 180 учебни часа:

 • Хорариумът за предвиден за провеждане на курсовете е 150 часа;
 • Хорариумът за продвиден за провеждане на практиката е 30 часа;
 • Защита на дипломен проект.

 

Научен ръководител на програмата е доц. д-р Александра Иванова.

 

За да се включите в програмата е необходимо да притежавате висше образование, да изпратите мотивационно есе и да преминете интервю.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

Учебна такса за един семестър: 750 лв.

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

"Завърших програмата на НБУ- ЦЧЕМ по „Арт терапия“ през 2016г. и оттогава използвам наученото ежедневно в работата си. Програмата ми даде свобода. Но заедно с това – отговорност и увереност относно начина, по който ефективно да придружавам своите клиенти в процеса на техните лични търсения. Чрез обучението по арт терапията се случи реално моята вяра, а именно – че човек може да бъде сценарист, режисьор и главен актьор в собствения си живот. Благодарение на преподавателите в програмата, на техния ценен опит и напътствия, търпение и добронамереност успях да видя, че всеки човек е творец, уникален и неповторим." -  Русана Гаджанова

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg