facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМИ ПОВЕДЕНИЯ

pic13_1050x399_crop_478b24840a

ПРИЕМ ЗА  ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/ 2023  ГОДИНА 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 17.09.2022 г. !

 

Курсистите, завършили успешно програма „Превенции на зависими поведения"  получават Свидетелство за професионална квалификация "Сътрудник за работа със зависимости".

 

Целта на програмата е да подкрепи формирането на специалисти по превенция на зависимости в Превантивните информационни центрове (общо 28 в страната), Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към всяка община в страната, психолози и социални работници от Социални центрове, Центрове за обществена подкрепа, административни и общински сътрудници, работещи в държавната и общинска администрация, студенти от хуманитарни специалности, както и всички, които се интересуват от тази проблематика.

 

Програмата е подходяща за специалисти от помагащите и подкрепящи професии, педагогика, психология, социални дейности, психиатрия и медицина, др., които имат интереси в областта на превантивното въздействие върху личността и взаимоотношенията в семейството и обществото.

 

Учебният план включва следните теми:

1. Първи семестър

 • Зависимо поведение предпоставки и терапевтични модели. 
 • Интервюто в диагностиката, консултирането и терапията на зависимости. 
 • Самостоятелна работа.
 • Зависимостите в амбулаторната и клинична практика. 
 • Самостоятелна работа. 

2. Втори семестър

 • Терапевтични модели при индивидуално, семейно и групово интервениране. 
 • Самостоятелна работа. 
 • Превенция на зависимо поведение: Видове превенция; Ефективност на превантивните програми.
 • Самостоятелна работа.
 • Етични и терапевтични принципи при работа със зависимости.
 • Самостоятелна работа.

 

Завършилите програмата курсисти ще:

 • Имат знания за зависимите поведения.
 • Познават различни терапевтични и превантивни модели, които могат да бъдат прилагани при работа със зависими хора.
 • Могат да изграждат терапевтична стратегия за работа със зависими клиенти.
 • Могат да разработват ефективни превантивни програми.

 

Завършилите програмата ще имат следните компетенции:

 • Познаване на основните групи превантивни програми.
 • Планиране на системни дейности по превенция на зависими поведения.
 • Възможност (потенциал) за работа в специализирани звена, предоставящи услуги в областта на зависимите поведения.
 • Възможност (потенциал) за участие в работата на екипите за създаване на превантивни програми на локално и национално ниво.
 • Знания за разнообразните методики, помощни средства и инструменти за цялостно развитие на ефективна превантивна дейност.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година). 

Общият хорариум е 379 учебни часа:

 • Хорариумът за 1-ви семестър е 171 часа;
 • Хорариумът за 2-ия семестър е 208 часа.

 

Завършването на програма става изготвяне на курсова работа.

 

Обучителите в програмата са екип от водещи професионалисти - експерти и специалисти психолози, психиатри, психотерапевти и преподаватели с многогодишен опит в превантивни дейности в България и чужбина, вкл. имена, като: Румен Георгиев, Женя Георгиева, Евелина Пейчева, Жаклина Андонова, Владимир Димитров, Диана Алексиева.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 460 лв.

Учебна такса за един семестър: 730 лв.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg