facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

СЛУХОВА-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

srrrr_1050x399_crop_478b24840a

Курсистите, завършили успешно програма „Слухово-речева рехабилитация", получават Свидетелство за професионална квалификация "Слухово-речеви рехабилитатор".

 

Целта на програмата ни по "Слухово-речева рехабилитация" е да подкрепи формирането на екипи за подкрепа на личностното развитие, които се формират във всички детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

 

Програмата е подходяща за екипи от специалисти, които работят в подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование за допълнителна квалификация, свързана с превенция и терапия на слуховите увреждания. Допълнително от програмата могат да се възползват и работещите в разнообразни социални услуги в организации, насочени за деца и лица с различни увреждания.

 

Изискването за прием в професионално-квалификационната програма по "Слухово-речева рехабилитация" е завършено висше образование (бакалавър или магистър) в педагогическа специалност или филология.


Слихуво-речевият рехабилитатор има специфика на своята работа, която го разграничава от специалистите с общ педагогически профил, осигурявайки подкрепа на специфична група деца и ученици със слухови увреждания.

 

Учебният план включва следните теми:

 • Езиково обучение за ученици със слухови нарушения;
 • Анатомия и физиология на слуха и говора;
 • Методи на изследване на езиковите и речевите нарушения;
 • Ранни интервенции при деца със слухови увреждания;
 • Диагностика и превенцияна обучителните трудности в началното училище;
 • Основи на нарушенията в писмената комуникация;
 • Особености в психо-моторното развитие на учениците;
 • Комуникативните нарушения в училищна възраст;
 • Диагностика и терапия при невромоторни незрялости;
 • Слухови нарушения;
 • Приобщаващо образование;
 • Увод в жестовия език.Завършилите програмата курсисти ще:

 • знаят кои са основните групи деца и ученици със специални образователни потребности;
 • могат да практикуват слухово-речева рехабилитация;
 • познават инструментите за планиране и терапия на езиково-говорните нарушения;
 • знаят кои са приложимите медицински и педагогически интервенции в образователната среда;
 • могат да бъдат членове на екипите за подкрепа на личностното развитие;
 • имат компетенциите да осъществяват дейност в слухово-речевата рехабилитация в детската градина и училище;
 • могат да участват в изготвянето и изпълнението на планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и слухови увреждания;
 • умеят да използват помощни средства и методики за допълнителна подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните затруднения.


Завършилите програмата ще имат следните компетенции:

 • познават основните групи деца и ученици със специални образователни потребности и слухови увреждания;
 • планират образователната среда, според инидвидуалните образователни потребности;
 • могат да работят в специализирани слухово-речеви програми и индивидуални зони за работа в класната стая и зали за развитие на умения;
 • участват в работата на екипите за подкрепа на личностното развитие, като предлагат специализирани дейности в плановете на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • използват разнообразни методики, помощни средства и инструменти за цялостно развитие на децата и учениците, и превенция на обучителните затруднения и слухови увреждания.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година). 

Общият хорариум е 245 учебни часа:

 • Хорариумът за 1-ви семестър е 125 часа;
 • Хорариумът за 2-ия семестър е 120 часа.

 

Завършването на програмата става с полагане на практически изпит и дипломна работа.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 800 лв.

Учебна такса за един семестър: 900 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg