facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

УЧИЛИЩНА ЛОГОПЕДИЯ

meche_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Стартова дата: 23 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

Курсистите, завършили успешно програма „Училищна логопедия", получават Свидетелство за професионална квалификация "Училищен логопед".

 

Целта на програмата ни по "Училищна логопедия" е да подкрепи формирането на екипи за подкрепа на личностното развитие, които се формират във всички детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

 

Програмата е подходяща за екипи от специалисти, които работят в подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование за допълнителна квалификация, свързана с превенция и терапия на езиково-говорните затруднения при децата. Допълнително от програмата могат да се възползват и работещите в разнообразни социални услуги в организации, насочени за деца и деца с различни увреждания.

 

Изискването за прием в професионално-квалификационната програма по "Училищна логопедия" е завършено висше образование (бакалавър или магистър) в педагогическа специалност или филология.

 

Училищният логопед има специфика на своята работа, която го разграничава от специалистите с общ профил и медицинска насоченост, като акцент в програмата е върху компетенции за изпълнение на плановете за подкрепа на децата и учениците със специални образомателни потребности в общообразователното училище.

 

Учебният план включва следните теми:

 • История и въведения в логопедията;
 • Анатомия и физиология на слуха и говора;
 • Методи на изследване на езиковите и речевите нарушения;
 • Ранни интервенции при деца от аутистичния спекър;
 • Диагностика и превенцияна обучителните трудности в началното училище;
 • Основи на нарушенията в писмената комуникация;
 • Особености в психо-моторното развитие на учениците;
 • Комуникативните нарушения в училищна възраст;
 • Диагностика и терапия при невромоторни незрялости;
 • Слухови нарушения;
 • Приобщаващо образование;
 • Логопедът в училище (практикум).

 

Завършилите програмата курсисти ще:

 • знаят кои са основните групи деца и ученици със специални образователни потребности;
 • могат да оказват логопедична подкрепа в училищната среда;
 • познават инструментите за планиране и терапия на езиково-говорните нарушения;
 • знаят кои са приложимите медицински и педагогически интервенции в образователната среда;
 • могат да бъдат членове на екипите за подкрепа на личностното развитие;
 • имат компетенциите да осъществяват дейност в логопедичните програми в училище;
 • могат да участват в изготвянето и изпълнението на планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • умеят да използват помощни средства и методики за допълнителна подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните затруднения.

 

Завършилите програмата ще имат следните компетенции:

 • познават основните групи деца и ученици със специални образователни потребности и специфичните езиково-говорни нарушения при тях;
 • планират образователната среда, според инидвидуалните образователни потребности;
 • могат да работят в специализирани логопедични програми и индивидуални зони за работа в класната стая и зали за развитие на умения;
 • участват в работата на екипите за подкрепа на личностното развитие, като предлагат специализирани дейности в плановете на децата и учениците със специални образователни потребности;
 • използват разнообразни методики, помощни средства и инструменти за цялостно развитие на децата и учениците, и превенция на обучителните затруднения.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година). 

Общият хорариум е 245 учебни часа:

 • Хорариумът за 1-ви семестър е 125 часа;
 • Хорариумът за 2-ия семестър е 120 часа.

 

Завършването на програмата става с полагане на практически изпит и дипломна работа.

  

Стартова дата: 23 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 460 лв.

Учебна такса за един семестър: 730 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 0884 026910
E-mail:  crps@nbu.bg