Училище за професионално и продължаващо обучение

Учител по чужд език

 

 

 

 

Целта на програмата е да развие у обучаваните професионално отношение към учителската работа, да ги подготви за преподавателската дейност по чужд език или по определен учебен предмет на чужд език, както и за педагогическо общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

 

Програмата  е подходяща за бакалаври и магистри от различни специалности, които желаят да се развиват професионално като учители по чужд език в системата на средното образование.

 

Програмата съдържа следните модули:

  • Общотеоретични дисциплини;
  • Практико-приложни дисциплини;
  • Избираеми курсове;
  • Стаж в училище.

 

Интерактивни методи:

  • Работа в малки групи;
  • Практически упражнения;
  • Дискусии.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Курсистите, завършили успешно програмата "Учител по чужд език" получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

Лекторите са екип от хабилитирани преподаватели на НБУ; практици от системата на училищното образование.

 

 

Записването е текущо.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 400 лв.

Учебна такса за един семестър: 700 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg