facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ЕРГОТЕРАПИЯ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

istockphoto-1215765159-612x612_1050x399_crop_478b24840a

Курсистите, завършили успешно програма „Ерготерапия в приобщаващото образование", получават Свидетелство за професионална квалификация "Ерготерапевт в приобщаващото образование".

 

Целта на програмата е да подготви специалисти ерготерапевти, които имат разширени знания в изготвянето и изпълнението на планове за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Програмата е подходяща за кандидати със завършено висше образование и мотивация за работа с деца и младежи със специални образователни потребности.

  

Основни курсове:

 • Основи на ерготерапията;
 • Анатомия и физиология на човека;
 • Ерготерапевтична подкрепа в приобщаващото образование;
 • Детска неврология и психиатрия;
 • Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комункация;
 • Ранни интервенции при деца от аутистичния спектър;
 • Нарушения на комуникативните умения при ученици със специални образователни потребности;
 • и др.

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии;
 • Виртуална класна стая.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Завършването на програмата става с полагане на практически изпит и дипломна работа.

 

Обучението се осъществява от водещи преподаватели на Нов български университет и практикуващи в системата на предучилищното и училищното образование експерти.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 800 лв.

Учебна такса за един семестър: 900 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg