facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

За нас

cpo4_959x399_pad_478b24840a

Училище за професионално и продължаващо обучение


Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ
 организира разнообразни програми и обучения, вкл. професионално-квалификационни, курсове, семинари, академии, летни школи, публични лекции, академични и практични лекции, др., които са ориентирани към всички възрасти. 

Нашата цел е непрекъснато да създаваме и да предлагаме нови възможности за учебни и практически програми, придържайки се към принципа Учене през целия живот (Lifelong Learning). 


Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. 


---------------------------------

 

 

УППО предлага обучения и прояви в различни направления и формати:

   - Професионално-квалификационни програми
   - Курсове за повишаване на квалификацията
   - Практически уъркшопи и академични семинари
   - Онлайн обучения чрез електронната обучителна платформа на УППОhttps://lll.nbu.bg/
   - ИТ Сертификационни курсове - https://cc.nbu.bg/ 

   - Мениджмънт и чужди езици

   - Български език за чужденци

   - Летни школи и занимания в рамките на Летния университет на НБУ
   - Детски и юношески академии
   - Майсторски класове за лидери в рамките на Софийско бизнес училище
   - Франкофонски събития
   - Публични лекции и др.

Те се организират и провеждат в следните Центрове в структурата на УППО:


I.  Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)
гр. София,  НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 108
Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение),

02/ 8110 108
E-mail:  uppo@nbu.bg
---

II.  Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg

---

III.  ИТ Трейнинг Център

гр. София,  НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 108
Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение),

02/ 8110 108
E-mail:  uppo@nbu.bg

---

IV.  Монтесори център

СУ Св. св. Кирил и Методий,

ул. „Явор“ 31, 4001 ж.к. Христо Смирненски, Пловдив

Тел.:  0878 125 263

E-mails: uppo@nbu.bg

---

V.  Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП)
гр. София,  НБУ,  ул.“Монтевидео" 21,  Корпус 2,  Офис 302
Тел.:  0884 251 971
E-mails: rkrestanova@nbu.bg

 

---------------------------------

 

 

Управление на УППО:

 

Директор на УППО:  гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

Тел.:  02/ 8110 268
E-mail:  ecvetanova@nbu.bg
гр. София,  НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 208

---


Съвет на УППО към НБУ

Съветът на УППО приема програмите и курсовете за професионална квалификация на УППО и избира хоноруваните преподаватели в тях, като следи за спазване на университетските стандарти (програмна схема, условия за придобиване на професионална квалафикация, др.), както и взема решения, свързани с дейността на УППО, съгл. Правилника за устройството и дейността на НБУ и Наредбите по неговото прилагане.


Председател:
  доц. д-р Венцислав Джамбазов
Членове:  доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Кристиян Постаджияндоц. д-р Маргарита Станковагл. ас. д-р Димитър Трендафилов, гл. ас. д-р Радосвета Кръстановагл. ас. д-р Екатерина Цветанова, гл. ас. д-р Христо ЧукурлиевИван Нейков.

---------------------------------

 

 

За контакти с УППО:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

ул. "Монтевидео" 21
гр. София - 1618
Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 110  (опция 6)  

E-mail:  uppo@nbu.bg 

Facebook: https://www.facebook.com/nbu.uppo/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/77653820