Училище за професионално и продължаващо обучение

За нас

cpo4_959x399_pad_478b24840a

Училище за професионално и продължаващо обучение


Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО)
 организира разнообразни програми и обучения, вкл. професионално-квалификационни, курсове, семинари, летни школи, академични и практични лекции, др., които са ориентирани към всички възрасти. 

Нашата цел е непрекъснато да създаваме и да предлагаме нови възможности за учебни и практически програми, придържайки се към принципа Учене през целия живот (Lifelong Learning). 


Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. 

За контакти:

Тел.: 02/ 8110 110  (бутон 6 - за продължаващо обучение)  
02/ 8110 108,  02/ 8110 268 
E-mail:  uppo@nbu.bg 

Корпус 2, Офис 208
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
Нов български университет
ул. "Монтевидео" 21
гр. София - 1618


УППО предлага обучения и прояви в различни направления и формати:

   - Професионално-квалификационни програми
   - Курсове за повишаване на квалификацията
   - Публични лекции и обучения
   - Практически и академични семинари
   - Мениджмънт и чужди езици
   - ИТ Сертификационни курсове
   - Летни школи и занимания в рамките на Летния университет на НБУ
   - Майсторски класове за лидери в рамките на Софийско бизнес училище
   - Франкофонски събития
   - Академии, др.

Те се организират и провеждат в следните Центрове в структурата на УППО:


I.  Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)
гр. София,  НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 208
Тел.:  02/ 8110 110 (бутон 6 - за продължаващо обучение)
E-mail:  uppo@nbu.bg

Мениджър на ЦППО:  Мария Маринова
Тел.:  02/ 8110 108
E-mail:  mmarinova@nbu.bg---

II.  Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)
гр. София,  ул.“Княз Борис I" 99
Тел.: 02/ 980 0099
E-mail:  uppo@nbu.bg

Директор на ЦЧЕМ:  Емилия Трифонова
Тел.:  02/ 980 2210
E-mail:  etrifonova@nbu.bg 

---

III.  ИТ Трейнинг Център
гр. София,  НБУ,  ул.“Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 102
Тел.:  02/ 8110 137, 02/ 8110 595
E-mails:  cc@nbu.bginfocc@nbu.bguppo@nbu.bg
https://cc.nbu.bg/

Мениджър на ИТ Трейнинг Център:  д-р Йонка Ганчева
Тел.:  0885 743 282
E-mail:  igancheva@nbu.bg

---

IV.  Франкофонски център за академични постижения (ФЦАП)
гр. София,  НБУ,  ул.“Монтевидео" 21,  Корпус 2,  Офис 302
Тел.: 02/ 8110 110 (бутон 6 - за продължаващо обучение)
E-mail:  uppo@nbu.bg

Ръководител на ФЦАП:  ас. д-р Радосвета Кръстанова
Тел.:  0884 251 971
E-mail:  rkrestanova@nbu.bg

 

--------------

Директор на УППО

Директорът на УППО ръководи и е отговорен за цялостната дейност на УППО и Центровете в структурата му, и за техните бюджети.

Директор на УППО:  Цилия Стоянова

Тел.:  02/ 8110 268
E-mail:  cstoianova@nbu.bg
гр. София,  НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21,  Корпус 2,  Офис 208

-------------


Съвет на УППО

Съветът на УППО приема програмите и курсовете за професионална квалификация на УППО и избира хоноруваните преподаватели в тях, като следи за спазване на университетските стандарти (програмна схема, условия за придобиване на професионална квалафикация, др.), както и взема решения, свързани с дейността на УППО, съгл. Правилника за устройството и дейността на НБУ и Наредбите по неговото прилагане.


Председател:
  доц. д-р Венцислав Джамбазов
Членове:  доц. д-р Кристиян Хаджиев, гл. ас. д-р Димитър Трендафилов, ас. д-р Радосвета Кръстанова, доц. д-р Маргарита Станкова,
Иван Нейков, Цилия Стоянова