facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

СПЕЦИАЛНА И УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ (ЗА ПЕДАГОЗИ)

child-psychology_1050x399_crop_478b24840a

Курсистите, завършили успешно програма „Специална и училищна психология (за педагогически специалисти)"  получават Свидетелство за професионална квалификация "Училищен психолог".

 

Целта на програмата е да подготви училищни психолози, които имат разширени знания в сферата на обучението и развитието на децата и учениците със специални образователни потребности. 

 

Програмата е подходяща за кандидати с бакалавърска или магистърска образователна степен с присъдена или придобита педагогическа правоспособност или със специалност психология.

 

Основни курсове:

 • Въведение в специалната психология;
 • Психология на развитието;
 • Психологическо консултиране;
 • Невропсихология;
 • Педагогическа психология;
 • Стратегия за преодоляване на агресивно и предизвикателно поведение в образователната среда;
 • Психологически измервания при деца и ученици със специални образователни потребности;
 • Ранна интервенция и превенция на обучителните затруднения
 • и др.

 

Интерактивни методи:

 • Работа в малки групи;
 • Практически упражнения;
 • Симулации;
 • Дискусии;
 • Виртуална класна стая.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Завършването на програмата става с полагане на интегриран практико-приложен държавен изпит.

 

Обучението се осъществява от водещи преподаватели на Нов български университет и практикуващи в системата на предучилищното и училищното образование експерти.

 

Прием по документи:

1.Специалности от професионално напраление „Педагогика“  съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена или придобита професионална квалификация „педагог“ , „учител по..“ и „социален педагог“

2. Специалности от професионално направление „Психология“

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 800 лв.

Учебна такса за един семестър: 900 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg