facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Монтесори терапия

montherapy_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА от 05.10.2024 г.

 

МТ /Монтесори терапия / е самостоятелна форма на педагогическа терапия и представлява важен елемент в програмите за интеграция и инклузия на деца с различни форми и степени на нарушения в развитието.

 

Основите на МТ са: 

 • Монтесори педагогиката, 
 • актуалните постижения на социалната педиатрия, неврофизиология и невропсихология,  
 • актуалните постижения в рехабилитацията на развитието като интердисциплинарна стратегия за подкрепа на възпрепятстваното в своето развитие дете, на родителите и семейството му. 

 

Задачите на МТ са: 

 • Подкрепа на общото развитие на детето чрез стимулиране на различните сензо-моторни, когнитивни, социални и емоционални процеси в отделните фази на тяхното протичане. 
 • Превенция на физическото и психическо инвалидизиране. 
 • Редуциране и компенсиране на съществуващи дефицити в отделните сфери на развитието. 
 • Постигане на възможно най-добра степен на самостоятелност на детето в домашна среда и успешна интеграция или инклузия в социалната и образователна среда.
 • Подпомагане на родителските възпитателни и обучителни умения. 
 • Реализиране на индивидуализирана интердисциплинарна интервенционна програма чрез екипен подход.

 

Характерни особености на МТ:

 • Научно разработени практически материали спрямо клиничните особености и диагнозата на пациента
 • Индивидуално адаптирани материали спрямо особеностите на пациента и на жизнената му среда – социални и културелни.
 • Участие на родителите на пациента в създаването и използването на индивидуализираните материали. 
 • МТ се рализира предимно като индивидуална терапия.
 • Целевите групи от пациенти за прилагане на МТ са деца с различни форми и степени на нарушения в развитието. 

 

Програмата е подходяща за лица с предходно педагогическо образование – ПУП и НУП; социални педагози; специални педагози. Също така за психолози и логопеди, екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции  от различни области на страната,  които работят с деца 3-6 години. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Предварително обучение по Монтесори-педагогика с хорариум от 400 уч.ч., успешно положен теоретичен и практически изпит.

 

 • Предварителен практически опит от 2 или повече години в Монтесори Детска градина или Предварителен практически опит от 2 или повече години с деца със СОП.

 

 • Готовност за овладяване на нови знания от областите на психологията и медицината.

 

 • Минимален брой обучаващи се – 15

 

  Тематичен план:

 

 • ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

  № на занятие

  Заглавие на тема

  Форма на преподаване

  Брой часове

  аудиторни

  Брой часове сам. раб.

  1

  Социално-педиатрични, неврофизиологични и невропсихологични характеристики на състоянията и заболяванията, водещи до нарушения в развитието и обучителни нарушения:

  1.1. Речево-комуникативни нарушения и РАС – 10 ч.,

  1.2. Дислексия, дисграфия, дискалкулия (СОП) и ХАДВ – 10 ч.,

  1.3. ДЦП и УИ,

  1.4. Сензорно-интегративни и перцепционни нарушения – 10 ч.,

  1.5. Емоционално-поведенчески нарушения – 10 ч.,

  1.6. Генетични синдроми – 10 ч.

   Пискова  

  Лекции,

  Видео-демонстрации

  Пискова

  60

   

  2

  МТ при деца с Речево-комуникативни нарушения и РАС – Венева

  Практическо занимание – Венева

  10

   

  3

  МТ при деца с дислексия и дисграфия – Венева

  Практическо занимание – Венева

  10

   

  4

  МТ при деца с дискалкулия – Чуканов

  Практическо занимание – Чуканов

  10

   

  5

  МТ при деца с ДЦП – Венева

  Практическо занимание –

  Венева

  10

   

  6

  МТ при деца с УИ – Венева

  Практическо занимание –

  Венева

  10

   

  7

  МТ при деца със Сензорно-интегративни и перцепционни нарушения – Чуканов

  Практическо занимание –  Чуканов

  10

   

  8

  МТ при деца с основни генетични синдроми – Чуканов

  Практическо занимание –

  Чуканов

  10

   

  9

  МТ при деца с ХАДВ – Венева

  Практическо занимание –

  Чуканов

  10

   

  10

  Водене на случай, изработване на индивидуализирана програма и Монтесори-материали, изработване на писмен доклад за случая

  Самостоятелна практическа работа

   

  50

  11

   Обсъждане на случаите, водени от обучаващите се – Венева, Чуканов

  Дискусия, работа в групи – Венева, Чуканов

  40

   

  12

  Изпит: оценка на писмените доклади за случаите, водени от обучаващите се – Пискова, Венева, Чуканов

  Пискова, Венева, Чуканов

  20

   

                                                              Общо часове:

  200

  50

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 

 • Монтесори, М., Усъвършенстваният Монтесори метод, т. 1. Асеневци, София, 2020
 • Пирьова, Б., Невробиологични основи на човешкото поведение. НБУ, София, 2011
 • Пирьова, Б., Невробиологични основи на детското развитие. НБУ, София, 2008
 • Тодорова, Е., Дислексия. НБУ, София, 2016
 • Станкова, М., Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст. НБУ, София, 2012.
 • Milz, I., Montessori-Pädagogik neuropsychologisch verstanden und heilpädagogisch praktiziert. Borgmann, Dortmund, 1999

 

Програмата завършва с  изпит.

 

Курсистите, завършили успешно програма по Монтесори терапия в НБУ, получават Удостоверение

 

Екипът от преподаватели се състои от изключителни специалисти, сертифицирани от Международната асоциация Монтесори (AMI), с дългогодишен обучителен опит и солидни практики:

 

 • д-р Йорданка Пискова – детски психо-невролог; AMI – диплома 3-6 години, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
 • Ренета Венева – психолог; AMI – диплома 3-6 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
 • Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия

 

Такса: 1000 лв. за цялото обучение

 

 

Необходими документи за записване в програмата:

 

 

1. Заявление /свалете бланка от ТУК /

2. Копие от диплома за висше образование

3. Мотивационно писмо

4. Професионален опит с деца /не е задължително условие, описвате само ако имате такъв/

5. CV - европейски формат

6. Снимки 2 броя /снимки се предават след като стартира обучението/

 

 

Документите се изпращат на имейл: uppo@nbu.bg 

 

В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация :

Тел.:0878 125 263
E-mail: 
uppo@nbu.bg