facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Умения за комуникация в медицинската практика (за мед. специалисти)

doctor-g9c4d5b92e-640_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът „Умения за комуникация в медицинската практика/ за медицински специалисти“ цели да разшири комуникативните умения на курсистите. Ще се запознаят с основите аспекти на комуникацията, с характеристиките на взаимодействие в болнична среда и с най-чести реакции при диагностика и лечение. Ще се запознаят с основните аспекти на ситуацията на загуба при пациентите и етапите на скърбене. Курсистите  ще придобият знания за представяне и събиране на информация, управление на конфликти и работа в екип. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 

Студентите да имат знания и/или умения:

 • медицинско образование,
 • медицинска специалност вкл.психиатрия

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Връзка между тяло и психика. Соматогенеза и психогенеза. Салутогенеза. Вътрешна картина на болестта. Здравни убеждения. Защитни механизми.

2

Нива на комуникация – основни понятия. Вербална, невербална комуникация. Процесно и съдържателно ниво. Пренос и контрапренос. Професионална комуникация между болния и медицинския персонал.

3

Динамично интервю. Фази, цели и основни принципи. Психотерапевтични подходи в медицинската практика

4

Представяне и формулировка на случай. Управление на конфликти. Работа в екип. Роля на различните специалисти. Супервизия. Балинт групи.

5

Съобщаване на медицинска информация. Съобщаване на диагноза и скръбна вест. Комуникация с болния и близките му. Етапи на скърбене. Видове реакции в състояние на шок.

6

Подкрепа на болния по време на лечението. Мотивация за целенасочена и устойчива поведенческа промяна.

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • Основни параметри на вербалната и невербалната комуникация.
 • Вътрешна картина на болестта, здравни убеждения
 • Най-често срещани защитни механизми в медицинската практика
 • Стилове на управление на конфликти
 • Етапи на скърбене при загуба
 • Екипна работа в процеса на лечение

2) могат:

 • Да работят на процесно и съдържателно ниво на комуникацията
 • Да използват личностовите си качества и взаимодействието с пациента, за да улеснят лечебния процес
 • Да разграничават и използват различните стилове за управление на конфликтна ситуация
 • Да съобщават медицинска информация ефективно
 • Да подкрепят вътрешната мотивация на пациента в процеса на лечения.

 

Лектори: д-р Яна Пачолова ; доц. д-р Маргарита Станкова

 

д-р Яна Пачолова

 

Трудов стаж:

Фамилен център Пан, Варна – Клиничен психолог /2018- /

МБАЛ „Света Марина“, Варна – Специализант клинична психология /2014-2017/

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, Докторант Медицинска психология /2014-2018/

Фондация „Искам бебе“, София – Психолог /2009-2014/

Логопедичен център, Варна – Психолог /2009-2014/

Сдружение за социално развитие и интеграция, Варна – Психолог /2008-2013/

 

 

Образование:

СУ „Свети Климент Охридски“, Магистър Право /2002-2007/

Нов български университет, Бакалавър Психология /2004-2008/

Нов български университет, Магистър Логопедия /2009-2011/

Клиничен психолог /2018/

Доктор по психология /2018/

 

Научни интереси:

Психология на развитието; разстройства на развитието; тревожни разстройства; психосоматични разстройства; медицинска психология; научни изследвания в медицинската практика.

 

Научни публикации:

 1. Пачолова Я., Станкова М., Тодоров Е., Адаптация на български език на Изследване на езиковото развитие като част от Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5-5 години, Българско списание по психология, 2010, 1-4
 2. Тодоров Е., Станкова М., Пачолова Я. Първоначални данни за стандартизацията на Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5-5 години/ Изследване на езиковото развитие и Въпросник към възпитатели и учители на деца на възраст 1.5-5 години, Българско списание по психология, 2010, 1-4
 3. Пачолова Я., Станкова М., Бозов, Х. Ранни поведенчески маркери на разстройства от аутистичен спектър. Сборник с най-добри доклади от 55-та Годишна научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2016, ISSN 1311-3321, стр.340-344.
 4. Пачолова Я., Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър, МУ-Варна, Варна, 2018.
 5. Георгиев К. Пачолова Я. Николов Н. Резултати  от ЕТФ тест при едностранна непроходимост на Евстахиевата тръба. Военна медицина 4/2020 стр. 55-58 ISSN 1312-2746
 6. Georgiev K, Pacholova Y. Unilateral profound deafness – a possible mechanism. J of IMAB. 2021 Jul-Sep; 27(3):3829-3834.
 7. К. Георгиев, С. Милева, Я. Пачолова, И. Теодорова, Г. Бончев, Н. Шопов. Телемедицина с близък обсег. Българско списание по обществено здраве. София. 2021. Том 13, кн.3, ISSN 1313-860Х, стр.21-27
 8. Георгиев К. Пачолова Я. COVID-19 през призмата на телемедицината. Българско списание по обществено здраве 2020 Vol. XII, No. 4 стр. 3-8 ISSN 1313-860X

 

Доц. д-р Маргарита Станкова е завъшила Медицински университет, гр. София, специалност психиатрия и магистърска програма „Комуникативни нарушения“ в НБУ и докторска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ. Преминала е курсове и обучения в NTNU, Трондхайм, Iavante Foundation, Гранада. От 2013 година е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. От 2014 година е директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ от 2016 г.

Научните и практически интереси на доц. д-р Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуникативни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, интеграция на деца със специални образователни потребности, етиологични механизми и роля на средата за появата на нарушенията, програми за терапия, оценка на ефекта от терапевтични интервенции.

Доц. д-р Маргарита Станкова е автор на четири монографии в областта на нарушенията в развитието и 62 публикации в тази област. Редактор е на седем издания по темата, участвала е в 15 научни и приложни проекти в областта на работата с деца с нарушения в развитието.

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
07.05.2022г. от 13.00 до 17.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
08.05.2022г. от 13.00 до 17.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 120 лв.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg