facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

СЪВРЕМЕННИ СРЕДСТВА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

hacker-g89406350a-1280_1050x399_crop_478b24840a

 

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЮЛИ 2023 г.

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

В курса се изучават съвременни методи и средства за укрепване на киберсигурността . Основните цели на обучението са:

 • разглеждане на интегрирани решения за сигурност като част от концептуален модел на киберсигурност от ново поколение;
 • придобиване на практически умения, свързани с алгоритми за криптиране и компресия на данни;
 • придобиване на практически умения, свързани със стеганографско вграждане на криптирани файлове в растерни изображения;
 • изучаванена метода на симулационното моделиране и приложението му при изследване на въздействието на кибератаки;
 • запознаване с предимствата на симулационното моделиране в сравнение с други методи за откриване на уязвимости в компютърните системи;

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 • обща компютърна грамотност;
 • компютърни умения;
 • базови знания по комуникационни и информационни системи и/или мрежови технологии са предимство.

 

Успешно завършилите курсисти:

1) знаят:

 • основни понятия, свързани с киберсигурност;
 • алгоритми за криптиране и компресиране на данни; методи за съвместно прилагане на криптографски и стеганографски методи за защита на информацията;
 • какви съвременни методи за симулационно моделиране се използват в практиката;

2) могат:

 •  да провеждат самостоятелни експериментални изследвания със софтуерни продукти за симулационно моделиране за целите на киберсигурността.
 •  да правят оценка и анализ на резултати от моделиране на сложни системи.

Теми разглеждани в курса:

 

 1. Технологични аспекти на киберсигурността. Средства за киберсигурност от ново поколение. Тенденции в използването на високотехнологични решения за киберсигурност.
 2. Топологичен анализ на уязвимостите в компютърните системи. Изследване на въздействието на кибер заплахи върху сектори от критичната инфраструктура. Адаптивна архитектура на система за кибернетична защита.
 3. Същност на криптографията. Видове криптографски алгоритми. Сравнителен анализ на криптографски алгоритми. Криптографски протоколи за защитено предаване на данни. Предимства на VPN.
 4. Съвместно приложение на алгоритми за криптиране и компресия без загуби на информация.,
 5. Същност на стеганографията и стеганографския анализ. Таксономия на стеганографията. Съвременни стеганографски техники. Алгоритъм за стеганографско вграждане на криптирани файлове.
 6. Провеждане на експерименти с използване на специализиран софтуер за стеганография и стеганографски анализ.
 7. Приложение на симулационното моделиране за изследване на въздействието на кибератаки върху сектори от критичната инфраструктура. Оптимизация на симулационни модели чрез преконфигуриране на защитни стени.
 8. Методика за изследване на изкуствени невронни мрежи за откриване и класификация на баркодове чрез метода на симулационното моделиране. Провеждане на финален Тест за оценка на придобитите знания.

 

Дати на провеждане:

 • 27.07. (четвъртък) от 18:00 до 21:10 ч. 
 • 28.07.  (петък) от 18:00 до 21:10 ч. 
 • 29.07. (събота) от 09:40 до 12:50 ч. 
 • 30.07.  (неделя) от 09:40 до 12:50 ч. 

 

Такса: 120 лв.

 

Форма на обучение: хибридно ( присъствено и онлайн)

Курсът ще се проведе при сформирана група от минимум 7 човека.

Краен срок за записване 20.07.2023 г. 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 1. Свалете бланка от ТУК.
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

Лектор: гл. ас. д-р Йоана Иванова

 

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г През периода 2014 - 2018 г. д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността асистент в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките (ИИКТ-БАН). Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление, който защитава през 2020 г. във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски". Темата на дисертационния труд е свързана с приложения на симулационното моделиране в киберсигурността и в частност с изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта. Магистърската си степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" придобива във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски" през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната". Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства. Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива и магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на дипломна работа, свързана с дозиметрични методи в рентгеновата мамография.

 

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg