facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА 3D ПЕЧАТ

printer-gf5f21f6aa-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ М. АВГУСТ И М. СЕПТЕМВРИ, 2022 г.

 

 АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Курсът има за цел да запознае обучаемите със съвременни технологии за 3D печат и приложения на 3D печата в областта на биотехнологиите, архитектурата, дизайна, сигурността и инженерната сфера. Специално внимание се отделя на придобиването на умения за самостоятелно създаване на 3D обекти във виртуална среда според изискванията за 3D печат

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

  •  базови компютърни умения са задължителни;
  •  за предимство се счита владеенето на софтуерни продукти за 3D моделиране

 

Успешно завършилите курсисти:

 

1) знаят:

  • основни методи за 3D моделиране на обекти.
  • основни технологии за 3D печат (видове принтери, лазери).
  • съвременни приложения на 3D печата.
  • предимства и недостатъци на материалите за 3D печат.

 

2) могат:

  • да моделират 3D обекти според изискванията за 3D печат.
  • да извършват софтуерна проверка на 3D моделите за грешки или наличие на незатворени повърхнини преди стартиране на печата.
  • да задават специфични настройки в софтуер за управление на 3D принтер.

Теми разглеждани в курса:

 

1. Съвременни технологии за 3D печат. Видове 3D принтери според предназначението и използваната технология. Видове материали за 3D печат. Предимства на метода микро-стереолитография.

 

2. Съвременни приложения на 3D печата в различни области на науката, дизайна, медицината и др

 

3. Създаване на 3D модели за печат - упражнения

 

4. Създаване на 3D модели за печат - упражнения

 

5. Подготовка на 3D моделите за печат: експортиране в подходящи файлови формати; проверка и отстраняване на грешки в моделите.

 

6. Етапи на процеса на 3D печат. Отстраняване на потенциални проблеми, свързани с работния процес

 

7. Задаване на специфични настройки в софтуерни продукти за управление на 3D принтер

 

8. Защита на самостоятелен проект. Представяне на самостоятелно създаден авторски 3D модел / 3D принтиран обект, придружен от съответната документация по проекта, която да включва снимков/ видео материал за описание на работния процес

 

Лектор: гл. ас. д-р Йоана Иванова

 

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г През периода 2014 - 2018 г. д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността асистент в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките (ИИКТ-БАН). Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление, който защитава през 2020 г. във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски". Темата на дисертационния труд е свързана с приложения на симулационното моделиране в киберсигурността и в частност с изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта. Магистърската си степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" придобива във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски" през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната". Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства. Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива и магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на дипломна работа, свързана с дозиметрични методи в рентгеновата мамография.

 

График на курса за м. Август

17.08. (сряда) от 09:40 до 16:10 ч. 


18.08. (четвъртък) от 09:40 до 16:10 ч. 

 

График на курса за м. Септември

29.09. (четвъртък) от 18:00 до 21:10 ч. 


30.09. (петък) от 18:00 до 21:10 ч. 


01.10. (събота) от 09:40 до 12:50 ч. 


02.10. (неделя) от 09:40 до 12:50 ч. 

 

 

Такса: 100 лв.

 

Курсът ще се проведе при сформирана група от минимум 7 човека.

 

Форма на обучение: хибридно ( присъствено и онлайн)

 

Заявление за записване в курса можете да свалите тук

 

Краен срок за записване 10.08.2022г. за курса през м. Август и

                                           22.09.2022 г. за курса през м. Септември

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg