facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Терапевтично поведение - практика , работа по случаи

pharmacy-g02210ac92-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът „Терапевтично поведение – практика и работа по случаи“ цели да запознае студентите с основните аспекти на поведението на здравния консултант при общуване с болния, с близките му и с медицинския екип. Разглеждат се случаи от практиката, които да подпомогнат студентите в изграждането на умения за подготовка на необходимата документация, формулировка на случай, за изграждане на доверителна връзка и работа с различни групи пациенти, за решаване на конфликти и за повишаване на здравната мотивация на болния.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Особености на ролята на здравния консултант. Деотнологични и правни аспекти. Доверителна връзка с болния. Роля на болния като клиент и като пациент в процеса на лечение.

2

Основи на лечебната комуникация. Проблеми в общуването от гледна точка на пациента и от гледна точка на медицинския персонал. Разглеждане на случаи.

3

Личностови особености, когнитивни процеси и емоционални състояния. Възрастови особености и изменения при боледуване. Механизми на психологична защита. Типични защитни механизми в болнична среда.

4

Динамично интервю. Фази, цели и основни принципи. Представяне и формулировка на случай.

5

Стрес, фрустрация и депривация при боледуване. Възрастови особености. Работа с тревожни пациенти.

6

Поведение и нагласи при хронични заболявания. Трудности при спазване на медицински предписания. Мотивация за активно и отговорно отношение към собственото здраве.

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • Основни понятия и постановки при лечебната комуникация с болния
 • Приложение на психотерапевтични подходи в медицинската практика
 • Характеристики на ролята на здравния консултант в медицинския екип
 • Особености на психичните функции по време на боледуване
 • Основни теории за стрес, фрустрация и депривация
 • Личностови изменения при хронични заболявания
 • Вътрешна картина на болестта
 • Нагласи, убеждения и мотивация при боледуване

 

2) могат:

 • Да водят динамично интервю
 • Да подкрепят емоционално болния в процеса на лечение
 • Да извеждат и подават необходимата информация за лечението и за възстановяване след лечението
 • Да улесняват комуникацията между медицинския персонал, болния и близките му/й.
 • Да прилагат кризисна интервенция
 • Да прилагат техники за повишаване на мотивацията за активно и отговорно отношение към лечебния процес у болния и близките му/й.

 

Лектор: д-р Яна Пачолова 

 

Научни интереси:

Психология на развитието; разстройства на развитието; тревожни разстройства; психосоматични разстройства; медицинска психология; научни изследвания в медицинската практика

 

Научни публикации:

 1. Пачолова Я., Станкова М., Тодоров Е., Адаптация на български език на Изследване на езиковото развитие като част от Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5-5 години, Българско списание по психология, 2010, 1-4

2. Тодоров Е., Станкова М., Пачолова Я. Първоначални данни за стандартизацията на Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5-5 години/ Изследване на езиковото развитие и Въпросник към възпитатели и учители на деца на възраст 1.5-5 години, Българско списание по психология, 2010, 1-4

 

3. Пачолова Я., Станкова М., Бозов, Х. Ранни поведенчески маркери на разстройства от аутистичен спектър. Сборник с най-добри доклади от 55-та Годишна научна конференция на Русенски университет «Ангел Кънчев», Русе, 2016, ISSN 1311-3321, стр.340-344.

 

4. Пачолова Я., Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър, МУ-Варна, Варна, 2018.

 

5. Георгиев К. Пачолова Я. Николов Н. Резултати  от ЕТФ тест при едностранна непроходимост на Евстахиевата тръба. Военна медицина 4/2020 стр. 55-58 ISSN 1312-2746

 

6. Георгиев К. Пачолова Я. COVID-19 през призмата на телемедицината. Българско списание по обществено здраве 2020 Vol. XII, No. 4 стр. 3-8 ISSN 1313-860X

 

7. Georgiev K, Pacholova Y. Unilateral profound deafness – a possible mechanism. J of IMAB. 2021 Jul-Sep; 27(3):3829-3834.

 

8. К. Георгиев, С. Милева, Я. Пачолова, И. Теодорова, Г. Бончев, Н. Шопов. Телемедицина с близък обсег. Българско списание по обществено здраве. София. 2021. Том 13, кн.3, ISSN 1313-860Х, стр.21-27

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 10 човека на посочените дати:
 
 
02.11.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
03.11.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

 

Краен срок за записване: 23.10.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg