facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Добри практики в Телемедицината

telemedicine-gc9038a326-640_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Телемедицината представлява система от динамичен сбор от различни  компоненти – медицински специалисти, информационни и комуникационни технологии, пациенти, документи и др., обединени от специализирани цели и общи функции.

Този курс е разработен и насочен, както към здравните работници и медицински спецалисти, които ще използват техниките и способите на телемедицината като част от своята клинична практика, така и за ключова подкрепа на всеки друг участник или заинтересован в областта на телемедицината и/или телездраве.

Лекционната материя е гъвкава, като основна отправна точка е да развие практически познания в сферата телемедицинската наука и практика, компетентност в етичното използване на телемедицината и телеобразованието, както и технически знания за реализиране на опростен модел на телемедицинска услуга. Представят се и добри примери и успешно реализирани от медицинската практика в България и по света.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Въведение в науката телемедицина

 • История на телемедицината
 • Понятия, определения / акроними
 • Характеристики на синхронната телемедицина
 • Характеристики на асинхронната телемедицина
 • Видове телемедицина
 • Разходи и администрация
 • Изображения за пренос - стандартите DICOM и PACS
 • Дистанционно обучение
 • Силни и слаби страни на телемедицината – SWOT анализ
 • Оценка на нуждите от телемедицина
 • Оценка на телемедицината като услуга
 • Основни стандарти
 • Медицинска информатика и Електронен пациентски запис
 • Специалности: радиология, дерматология, домашни грижи, психиатрия
 • Бъдещето

2

Етични аспекти и право в телемедицината

 • Отношенията пациент – лекар в онлайн среда
 • Информирано съгласие
 • Поверителност и поверителност
 • Качество на грижите
 • Стандарти – адекватност и качество на данните
 • Континуум на грижите
 • Сигурност на данните
 • Отговорност
 • Лиценз
 • Отчитане и администравни дейности
 • Протоколи
 • Телемедицинско право
 • Рецепти и електронни подписи

3

Оформяне на телемедицинско работно място

 • Създаване работно пространство за телемедицински консултации
 • Създаване на видеоконференция (ВК) за дистанционно обучение
 • Работа в режим на  ВК и оборудване
 • Въвеждане на практическа рамка за работа с : видеокамера; поставяне на камера; осветление; ъгли и рамкиране.
 • Демонстриране на разбиране на: използването на микрофон; настройки и решаване на аудио проблеми, свързани с ВК
 • Свързване на периферно диагностично оборудване (телестетоскопи, офталмоскопи, дермаскопи и др.

4

Основни умения за телемедицина – демистификация на света на технологиите

o Как получавате достъп – опции за комуникация

 • Dial up, широколентов, безжичен, телефонни карти, телефони
 • Модем, локални мрежи, VPN

o Какви умения са необходими

 • Компютри
 • Настолни компютри vs. лаптоп vs. таблети/смарт телефон

o Основни изисквания за персонални компютри

 • Звук
 • Памет
 • Монитор
 • Резолюция
 • CD/DVD
 • Съхранение
 • Твърди дискове
 • Флаш-карти, CD/DVD

o Добри практики

 • Архивиране, защита от вируси, сигурност

o mHealth

 • Смарт телефони
 • PDA устройства

o Здравни информационни системи и медицинска информатика

5

mHealth – актуални тенденции, решения и развитие

 • Разбиране и промяна на здравословното поведение
 • Сензори и технологии
 • mHealth решения в различни области на медицината и здравеопазването - добри практики в България и по света

6

Добри практики в световен мащаб и български опит в телемедицината

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • да разграничават телемедицината от телеобучение и телеконферентна връзка

 • да правят разлика между синхронна и асинхронна телемедицина
 • да идентифицират основните пречки пред внедряване на услугата телемедицина в собствената им страна 
 • да идентифицират разходите и администрацията на услугата телемедицина.

2) могат:

 • да изготвят проектни задания за подобни схеми на работа
 • да демонстрират умения за използване на телеконферентно оборудване за употреба на дистанционно образование и ползване на телемедицински услуги
 • да предлагат като част от информационно обезпечаване дейностите в медицински и здравни институции телемедицински схеми за организация на труда

Лектор: доц. д-р Полина Михова  е магистър по Компютърни технологии в биомедицината, НБУ и Рехабилитация при езикови и говорни нарушения, НБУ и асистент по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката — медицина, биокибернетика“. От 2005 г. е директор и титулярен преподавател в бакалавърска програма „Естествени науки“, модул „Медицинска кибернетика“ в НБУ. Завършила е пълният курс на СISСО академия, избрана за представително лице през 2005 г., през 2013 завършва Health Information Networking към СISСО академия и придобива ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation.

Има защитен дисертационен труд на тема „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“; участва в 3 учебника и 2 монографии в съавторство.

Главен асистент към Департамент „Здравеопазване и социална работа” от 2010г., доцент по Обществено здраве от м. Октомври 2021г. и представител на НБУ за Български Институт по Стандартизация (БИС), като отделно е член към ТК – 57 Информационни и комуникационни технологии на БИС

Основните ѝ научни интереси са в областта на Информационните системи в медицината, телемедицината, електронното здравеопазване, интерактивните обучителни ресурси, както и терминологичната квалификация на медицинския информатик.

 

 

  

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
31.08.2024г. - 6 уч.ч /онлайн/
 
01.09.2024г. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 20.08.2024г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg