Заявете участие

Семинар „Нова регулаторна рамка за защита на личните данни в ЕС – практически насоки за прилагането й (Общ Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни)“

Семинар „Нова регулаторна рамка за защита на личните данни в ЕС – практически насоки за прилагането й (Общ Регламент на ЕС 2016/679  за защита на личните данни)“

Лектор: доц. д-р Деница Топчийска

Хорариум: 6 часа (еднодневно)

Обучението е обявено с две дати за записване:

25 април 2018 г. сряда – 09:00 – 17:00 часа

9 май 2018 г. сряда – 09:00 – 17:00 часа

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Семинарът има за цел да запознае участниците в него с изискванията на новия Регламент на ЕС за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679), като предостави необходимата теоретична основа и създаде практически умения, свързани с неговото прилагане.

Новият Регламент на ЕС 2016/679 за защита на личните данни ще се прилага на територията на всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г. С регламента се въвеждат по-строги стандарти и санкции, свързани с обработването и защитата на личните данни, както и общоевропейски механизъм за надзор върху законосъобразното обработване на лични данни. Създава се също така позицията на служител по защита на личните данни, чиято функция е да подпомага организациите при изпълнението на техните правни задължения, както и да осъществява сътрудничество с надзорния орган. Всичко това изисква задълбочено познаване на правното регулиране на защитата на личните данни.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Няма предварителни изисквания

КОМПЕТЕНЦИИ

            Успешно завършилите семинара участници:

  • знаят: В резултат от обучението, участниците ще познават правната рамка на защита на личните данни в ЕС и ще придобият практически умения, свързани с нейното прилагане
  • могат: Участниците ще могат да анализират и решават казуси, свързани със защитата на личните данни;

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

  • уеб-базирано обучение
  • мултимедия;
  • слайдове

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

 

Български език

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

 

№ на занятие  Заглавие на темата  Брой часове
1 Въведение в правния режим на защитата на личните данни: национално законодателство, право на ЕС, международна правна рамка
2 Основни понятия и принципи в модела за защита на личните данни на ЕС
3 Права на субектите на личните данни, отговорност и задължения на администратора на личните данни, задължения на обработващия личните данни
4 Механизъм за оценка на въздействието върху защитата на данните
5 Кодекси за поведение и механизми за сертифициране
6 Регистри на дейностите по обработване и осигуряване сигурността на обработването
7 Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
8 Трансфер на лични данни към трети страни; одобряване на задължителни фирмени правила
9 Споразумение за защита на личните данни между ЕС и САЩ (Privacy Shield)
10 Функции на длъжностното лице по защита на данните

 За информация и записване:

Мария Тумбева

корпус 2, офис 208

02/81 10 268

mtumbeva@nbu.bg

Цена на обучението: 150 лв.

 

Публикувано в Без категория, Курсове. Постоянна връзка.