facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Противодействие на неконвенционални операции

1_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Анотация и цели на курса

 Актуалността на темата „Противодействие на неконвенционални операции” е продиктувана от факта, че съвременната среда за сигурност се характеризира с рискови заплахи, които имат предимно нетрадиционен характер, без явно изразена визия и пълна асиметрия, а и са свързани с използване на неконвенционални методи и тактики от източниците на заплаха, с цел противопоставяне на по-силния, и произтичат най-често от организации, които развиват и използват нови технологии за тяхното осъществяване.

Чрез обекта на изследване, а именно използването на въоръжени сили срещу нетрадиоцнни заплахи, са направени задълбочени изследвания за същността на неконвенционалните операции, както и изводи относно класификацията на неконвенционалните операции, способите за водене и противодействие на същите.

Целта е курсистите да се запознаят с теорията по темата и да умеят да правят целесъобразни изводи и предложения по надеждно противодействие на неконвенционални операции, чрез използване на национални въоръжени сили, както и да отразяват адекватно направените изследвания по преподаваната материя.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Курсистите да имат навършени 18 години

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

  1.  

Типология на класовете неконвенционални операции.

Присъствена

4

 

2. 

Асиметрични и нетрадиционни аспекти на стратегиите за сигурност.

Присъствена

2

 

3. 

Сили и средства за борба с нетрадиционните заплахи.

Присъствена

2

 

4. 

Конфликти и операции, при които се използват асиметрични или неконвенционални методи.

Присъствена

4

 

5. 

Поуки от практиката и предложения за усъвършенстване борбата срещу нетрадиционните и хибридните операции.

Присъствена

3

 

6. 

Общи изводи и заключение.

Присъствена

1

 

7.

 Практическа част - посещение на тактически стрелкови център Металхим 

 Извън НБУ

 2

 

8.

 Практическа част - посещение на тактически стрелкови център Металхим 

 Извън НБУ

 2

 

Общо часове

 20

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  • Очаква се обучаемите да изпълняват задачи в пълен обем по класифициране и анализ на същността и съдържанието на неконвенционалните операции и нетрадиционните аспекти на стратегиите за сигурност.
  • Курсистите ще успяват самостоятелно да извършват задълбочени анализи на операции при които са използвани асиметрични и нетрадиционни методи за водене на същите, както и на силите и средствата, участващи в тях.
  • Участниците в лекцията ще повишат капацитета си по ефективно и ефикасно използване на  общо-научните методи за изследване, чрез литературен обзор, системен подход, исторически и факторен анализ и синтез, сравнение и статистическа обработка на информацията.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Савов, Александър. Асиметрична война. // Геополитика, 2006, бр. 4

2. Цветков, Георги. Концепция на НАТО за асиметрични военни действия

3. Слипченко, Владимир. Войны шестого поколения

4. Стойков, Стойко, Димитър Караджов. Войните на ХХI век-безконтактното превъзходство на високоточните оръжия. //  Военен журнал, 2004, бр. 1

5. Монов, Л. „Руският модел за хибридната война“. Военна академия „Г. С. Раковски“. Списание „Военен журнал“, ISSN 0861-7392, бр. 3/2015 г.

6. С. Mitchell. Asymmetry and Strategies of Regional Conflict Reduction // Cooperative Security: Reducing Third War Wars / W. Zartmann and V. Kremenyuk (eds.). New York: Syracuse University Press, 1995

7. M. Mandelbaum. The Inadequacy of American Power //Foreign Affairs. 2002. Vol. 81

8. Доктрина за провеждане на операции (НП-3) , издание (А), МО, София, 2018г.

9. Доктрина за планиране на операции (НП-5), издание (А), МО, София, 2018г.

10. Доктрина за операции в отговор на криза извън член 5 (НП-3.4), МО, София, 2013г.

11. Бонев, Радослав. Лекции по Стратегии за сигурност в теорията на международните отношения, 2015 г.

12. Стратегия за национална сигурност на Република България, 2011 г.

13. Станчев И., Тактически действия при високорискови ситуации, Военно издателство, 2003

14. Семерджиев Ц., Войната на мрежите // В. Журнал № 4, 2002

15. Миланов, М., Глобализация и суверенитет, в Глобализацията и новите граници на политическото, София: ИК ЕОН-2000, 2004

16. Слатински, Н. Сигурността- животът на мрежата. С., ВИ, 2014

17. Актуални проблеми на сигурността. Колектив. С.: ВИ, 2009

18. Stоyanov Stanimir, Aspects of tourism security, Naberezhnye Chelny State Commercial-Technologial University, Naberezhnye Chelny, Russia, 2016

19. Stoyanov, Stanimir. Primary aspects of the security in the tourism. University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria 2015

20. Tracey Dickson, International visitor safety

21. Yoel Manfield, Tourism, security and safety

 

 

ЛЕКТОР: Станимир Стоянов

 

Станимир Стоянов е експерт в системата за национална сигурност, оръжейното дело и огневата подготовка. Завършва бакалавърска степен в УХТ – Пловдив, магистърска степен в УНСС и втора магистърска степен във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, със специалност „Национална сигурност и отбрана“. Специализира в Академия за сухопътни войски „Н. Балческу“ – Сибиу, Румъния, а освен това и на местно ниво в 5-то Бригадно командване – Плевен, НВУ „Васил Левски“ – Велико търново и Шумен, както и във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна. Работи съвместно с множество национални и международни, конвенционални и специални, войскови и полицейски екипи, в стрелковите центрове „TPC” и „Металхим“. Изпълнява разнородни полеви задачи в САЩ, Русия, Египет, Украйна и др.

Сфера на интереси – развитие на оперативни способности в специализирани многонационални бойни групи.

  

 

Курсът е с продължителност 20 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
 
19.06.2024г. -  09.40 - 12.50ч.  - 4 уч.ч /онлайн/
 
20.06.2024г. -  09.40 - 12.50ч.  - 4 уч.ч /онлайн/
 
21.06.2024г. - 15.30 - 17.30 ч. - 2 ч. практика извън НБУ
 
 
 
26.06.2024г. -  09.40 - 12.50ч.  - 4 уч.ч /онлайн/
 
27.06.2024г. -  09.40 - 12.50ч.  - 4 уч.ч /онлайн/
 
28.06.2024г. - 15.30 - 17.30 ч. - 2 ч. практика извън НБУ
 
 
 
Учебна такса: 500 лв.

Краен срок за записване: 12.06.2024г.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg