facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Интензивен курс по екскурзоводство

tour-guide_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Предназначението на курса е да даде дидактически обоснована система от приложни знания, целящи да формират конкретни умения от теоретично и практическо естество по екскурзоводското обслужване в туристическата дейност. Акцентът се поставя върху екскурзоводското обслужване  - организация и управление, теми и беседи, комуникации с клиенти и технология. Обръща се внимание на воденето на беседи според спецификата на обекта, интересите на туристите, националността им, езиковите им предпочитания, възрастовите особености и други

 

Теми разглеждани в курса:

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

1

Съдържателни характеристи на екскурзоводската дейност - същност, особености, принципи, методология.

Лекция и практическо занятие

4

4

2

Теми и беседи в екскурзоводската дейност

Лекция и практическо занятие

4

8

3

Разработване и представяне на беседа по предварително зададени туристически маршрути и обекти.

Лекция и практическо занятие

4

8

                                                            Общо часове:

16

20

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • методиката на разработване и подготвка на екскурзоводската беседа;
 • специфичните изисквания и задължения на екскурзовода при провеждане на туристическото пътуване;
 • етапите на провеждане на на екскурзиите с организирани или индивидуални туристи.

2) могат:

 • определят целите и задачите на екскурзията и да подбират подходящата литература по темата на туристическото пътуване;
 • подбират и изучават туристическите обекти по съответни показатели (познавателна ценност, известност, необичайност, съхраненост и изразителност);
 • съставят маршрут на екскурзията и да знаят начините и средствата за показване на обектите - словесно описание (разказ), екскурзионна справка, коментиране, цитиране, обяснение, жестове в екскурзоводската практика.
 • изнасят екскурзоводски беседи за туристическите обекти, включени в програмата на туристическото пътуван;
 • прилагат специфични методи и техники за осъществяване на екскурзоводска дейност.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 • Янева М., Екскурзоводско обслужване, УНСС, София
 • Великов В. и кол., Технология на екскурзоводското обслужване, Матком, 2010
 • Дечев З., Увод в туристическото екскурзоводство, Димант, Бургас, 2015
 • Кръстева В., Екскурзоводство, Димант, Бургас, 2011

 

Лектори: доц. д-р Теодора Ризова и  гл. ас. д-р Маргарита Мишева 

 

Доц. д-р Теодора Ризова е щатен преподавател в Департамент" Администрация и управление" в
направление 3.9 Туризъм (Стратегическо управление) д-р по администрация и управление Образование: висше
магистърско образование “ Международен туризъм” на Нов български университет Програмен консултант на
ФДЕНО на НБУ Ръководител на Учебно-тренировъчна фирма „Глобър Тур Транс“ на НБУ. Основни
изследователски интереси в областта на: Управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм,
Интегрирано управление на туристическите комплекси в България. Допълнителни изследователски интереси в
областта на: Международна стандартизация на туристическите услуги; Регионално развитие на туризма и
интегрирани туристически продукти в индустрията на гостоприемството. Възможности за експертиза в областта
на: - Управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм - Хотелиерски мениджмънт; - Международни
стандарти на туристическите услуги - Информационните системи за резервации и настаняване в хотелиерството
на Clock и Fidelio Преподавателски интереси в областта на: - Балнеология и СПА туризъм, Международни
стандарти в туризма, - Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството - Организация и
управление на хотелиерството; Гастрономия и кетеринг - Технология на хотелиерското обслужване и др.
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.): - Член на
Българската асоциация на експертите в туризма - Член на Варненската туристическа камара. - Член на Научната
редакционна колегия на Куявско Поморски Университет в Бидгошч(Полша). - Член на Научния комитет на
Международния конгрес „Един свят- много култури“ на KPSW(Полша) http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/
komitet-naukowy Участие в национални и международни проекти: - Участие в проект “Висшето образование по
Firefox https://teacher.nbu.bg/PrintDoc/KursPassport.aspx?ccid=292301,305803
2 of 5 4/4/2024, 12:04 PM
икономика – фундамент на икономиката на знанието” на Европейски социален фонд, Министерство на
образованието и науката,Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като ръководител на УТФ-
Мениджмънт на НБУ, 2014-2015 -Участие в национален проект „Студентски практики“,финансиран по ОП
„Развитие на човешките ресурси“- съфинансиран от Европейския Социален Фонд като академичен наставник на
студенти от Бакалавърска програма „Туризъм“, 2018/19 - Участие в разработването и като ръководител на група
от България в европейски проект “ PRO-YOUTH: стратегическо сътрудничество за по-ефикасни схеми на учене
на работното място в областта на културно-историческия туризъм“ на European Foundation for Education
(EFE),Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union и Българската Стопанска камара, 2019/20 -
Участие на гл.ас д-р Теодора Ризова като обучител по национален проект по ОП „Човешки ресурси“ на
Министрество на труда и социалната политика в ЗХР: „Устойчива заетост, чрез инвестиции в човешкия капитал“
- провеждане на обучения, януари 2020 Национални награди на гл.ас д-р Теодора Ризова Златен приз на
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за висок професионализъм за обучение на кадрите в
туризма за 2012 и за 2013 години. Научни монографии на гл.ас д-р Теодора Ризова: 1. Ризова, Т, Организация и
управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм, 2013, изд. Аскони 2. Ризова,Т,Туристически
клъстери и регионално развитие, 2014, изд. Аскони 3. Ризова Т, Специализирани видове туризъм(балнеоложки
туризъм), 2017, изд. Нов български университет 4. Ризова, Т, Интегрирано управление на туристическите
комплекси, 2021,изд. Нов български университет

 

 

гл. ас. д-р Маргарита Мишева


Доктор по Икономика и управление по научна специалност 3.8. „Икономика и управление” (управленско
консултиране в туризма) Главен асистент в департамент "Администрация и управление" на НБУ Програмен
консултант в направление Туризъм в департамент "Администрация и управление" Основни изследователски
интереси в областта на: управленско консултиране в туризма, мениджмънт на туроператорската и агентска
дейност, бизнес планиране. Допълнителни изследователски интереси в областта на: туристически дестинации,
информационни технологии в сферата на туризма, круизен туризъм. Възможности за експертиза в областта на:
бизнес планиране и консултиране в туризма, мениджмънт на туроператорската и агентска дейност.
Преподавателски интереси в областта на: бизнес планиране в туризма, туроператорската и турагентска дейност,
екскурзоводска дейност, туристически дестинации, управление на консултантската дейност в туризма. Членство
в организации: главен секретар на Българска камара за образование, наука и култура. Участие в национални и
международни проекти: 2011-2013 г. НИД НИ 1-12/2011 г. „Идентифициране имиджа на туристическа
дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар“,
съвместно с УНСС.

 

  

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
19.06.2024г. - 4 уч.ч /присъствено/
 
20.06.2024г. - 4 уч.ч /присъствено/
 
21.06.2024г. - 4 уч.ч /присъствено/
 
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 12.06.2024г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg