facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Символика в рекламните изображения

follow-us-2395640-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

КУРСЪТ ИЗУЧАВА:

 • Рекламите от гледна точка на семиотиката, като наука за знаците.
 • Различните знакови системи в рекламите – на човешкото тяло, на дрехите, цветовете, косата, татуировките и пр.
 • Семантичните понятия и стиловите фигури, използвани в рекламите.
 • Приложението на синтактиката в рекламите.

 

ЦЕЛИ НА КУРСА

 • Да научи курсистите да откриват символите в живота и в частност в рекламите
 • Да ги тренира за съзнателна употреба на символите в рекламните изображения

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

1

Символ, знак, архетип

 

Лекция и дискусия

2

 

2

Символика на опозициите – горе/долу, земя/небе, ляво/дясно, живот/смърт, ин/ян, изток/запад и пр.

 

Лекция и дискусия

2

 

3

Знаковите системи в рекламното изображение - на човешкото тяло, на дрехите (вестемите), на бижутата, татуировките, прическите (косата) (декореми)

 

Лекция и дискусия

3

 

4

Знаковата система на пространството (проксемика и социотоп) и архитектурата (архитектеми)

 

Лекция и дискусия

2

 

5

Колоремите – символика на цветовете

 

Лекция и дискусия

3

 

6

Изграждане на семантично поле

 

Лекция и дискусия

1

 

7

Нулевата морфема като комуникативен подход

 

Лекция и дискусия

1

 

8

Стиловите фигури в рекламите (сравнение, метафора, метонимия, полисемия, хипербола и литота, опозиция и пр.)

 

Лекция и дискусия

1

 

9

Текст и контекст в рекламната комуникация

 

Лекция и дискусия

1

 

10

Свързване на знаците в рекламите

 

Лекция и дискусия

1

 

11

Интеркултурните реклами

 

Лекция и дискусия

2

 

12

Идентичност, символно потребление, генериране на значимост

 

Лекция и дискусия

1

 

13

Сексуализираните реклами

 

Лекция и дискусия

2

 

14

Символичен прочит на рекламите на парфюми и висша мода

 

Лекция и дискусия

2

 

15

Символността в рекламите на алкохол

 

Лекция и дискусия

1

 

Общо часове

25

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

 • различните знакови системи, използвани в рекламите;
 • различните семантични понятия и стилови фигури, използвани в рекламите;
 • теориите за идентичност, символно потребление и генериране на значимост.

 

2) могат:

 • да различават и оценяват използването на различните знакови системи в рекламите;
 • да анализират реклами от гледна точка на семиотичните понятия – алфабетика, семантика, синтактика;
 • да създават реклами, съобразявайки се със знаковостта в техните елементи.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

Основна

 • Павлова, А. Секс, еротика, реклама, Нова звезда, 2013, ISBN9789548933742

 

Допълнителна

 

 1. Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Аскони-издат, С., 2007
 2. Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1997
 3. Бадаланова, Флорентина, сб. Фолклорен еротикон, ІІІ том, С., Импресарско-издателска къща “РОД”, 1996
 4. Бадаланова, Флорентина. Фолклорен еротикон, І том, С., Импресарско-издателска къща “РОД”, 1993
 5. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки І, С., НБУ, 2001
 6. Банков, Кристиан. Семиотични тетрадки, част ІІ, НБУ, София, 2004
 7. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, Народна култура, 1991
 8. Барт, Ролан. Системата на модата. Agata. С., 2005
 9. Батай, Ж., Еротизмът, С., Критика и хуманизъм, 1998
 10. Бидерман, Ханс. Речник на символите. Рива. С. 2003
 11. Бренър, Чарлз. Психоанализа. Основен курс, С., Фондация Отворено общество, 1993
 12. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. С., Св. Климент Охридски, 1992.
 13. Волли, Уго. Реклама и комуникация, в сб. “Семиотиката в действие”, съставител Кристиан Банков, НБУ, 2003
 14. Глас, Лилиан. Той казва, тя казва (Как да преодолеем пропастта в общуването между половете). С., Ciela, 1999
 15. Деянов, Петър. Психоанализа и рекламна символика. Славена, 2005
 16. Доганов, Димитър и Боян Дуранкев. Българска рекламна енциклопедия. Сиела, 2001
 17. Доганов, Димитър. Ференц Палфи, Рекламата каквато е, Princeps, С., 1999
 18. Егазаров, А., Иллюстрованная энциклопедия символов, Астрель АСТ, Москва, 2003
 19. Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа, ИК А. Панов, С., 1999
 20. Елиаде, Мирча. Образи и символи, ИК “Прозорец”, С., 1998
 21. Заимов, Коста. Разходка из дебрите на секса и любовта. С., “Пет плюс”, 2003
 22. Зийман, Серджо. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., Locus, 2007
 23. Иванов, Радой. Психофизиология на секса, ИК “Данграфик – Варна”, 2008
 24. Кафтанджиев, Христо. Absolut Semiotics in an Absolut World, С., Сiela, 2008
 25. Кафтанджиев, Христо. Absolut semiotics. Ciela, 2001
 26. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата. Сиела, 2007
 27. Кафтанджиев, Христо. Маркетинговите комуникации са влюбени в секса, в сп. “Медиа свят”, м. август, 2002
 28. Кафтанджиев, Христо. Образът на жените в рекламата. С., Princeps, 1998
 29. Кафтанджиев, Христо. Сексът и насилието в рекламата. С., Сиела, 2006
 30. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация – презаредена, С., Сiela, 2003
 31. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. С., Сiela, 2000
 32. Кон, Игор. Въведение в сексологията. С., Наука и изкуство, 1990
 33. Кон, Игор. Мъжкото тяло като еротически обект, "Джендърни изследвания", 1999, брой 3
 34. Маркузе, Херберт. Ерос и цивилизация. С., Христо Ботев, 1993
 35. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист, С., Принцепс, 1999
 36. Павлова, Албена. Еротиката в рекламите – физиологичната гледна точка, в: сп. Социална медицина, бр. 1, 2010, стр. 30-32
 37. Павлова, Албена. Знаковата система на цветовете, в: научно електронно списание Медии и обществени комуникации, изд. УНСС, бр. 7, 2010, раздел “Реклама”, Available from: [www.media-journal.info]
 38. Павлова, Албена. Косата като знакова система, в: Studia Semiotica, vol I, електронно издание, Available from: [http://ebox.nbu.bg/semiotika10/view_lesson.php?id=174]
 39. Павлова, Албена. Пространството от гледна точка на сексуалността, Годишник на ФЖМК, СУ, 2010
 40. Павлова, Албена. Употреба на секса и еротиката в рекламата, в: сп. Социална медицина, бр. 1-2, 2005, стр. 46-49
 41. Пеневска, Веселина. Пространството като част от човека. София. Св. Климент Охридски, 1995
 42. Пийз, Алън и Алън Гарнър. Езикът на тялото, скритият смисъл на думите. Сиела, 2000
 43. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата, С., Кръгозор, 2001
 44. Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата, София, Национална художествена академия 2006
 45. Тофлър, Алвин, Шок от бъдещето, С., Народна култура, 1992
 46. Уелч, Лесли, Какво не знаем за секса, С., Хемус, 1993
 47. Фаст, Джулиъз. Езикът на тялото. София, Наука и изкуство. 1993
 48. Фройд, Зигмунд, Въведение в психоанализата, С., Наука и изкуство, 1990
 49. Фройд, Зигмунд, Психология на сексуалността, С., Христо Ботев, 1991
 50. Фройд, Зигмунд. Ерос и култура, Евразия, С., 1991
 51. Фром, Ерих, Изкуството да обичаш, С., Кибеа, 2000
 52. Хофстеде, Хеерт. Култури и организации. Софтуер на ума, С., Класика и стил, 2001
 53. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том І, ИК “Петриков”. С., 2000
 54. Шевалие, Жан, Ален Геербрант. Речник на символите, том ІІ, ИК “Петриков”. С., 2000
 55. Юнг, Карл Густав. ЕОН (Изследвания върху символиката на цялостната личност), Плевен, Евразия-Абагар, 1995
 56. Bouhdiba, A., Sexuality in Islam, Routledge & Kegan Paul, London, 1985
 57. Caplan, P., The Cultural Construction of Sexuality, Tavistok, London, 1987
 58. Colomina, Beatriz. Sexuality & Space (Princeton Papers on Architecture). Princeton Architectural Press, NY, 1992
 59. Conway, Patricia. Diana Agrest. Leslie Kanes Weisman. The Sex of Architecture, Harry N. Abrams, Inc., 1996
 60. de Vries, Arthur. Elsevier's Dictionary of Symbols and Imagery: In English (With Definitions), 2004
 61. Dutton, K. R., The Perfectible Body. The Western Ideal of Male Physical Development. N.Y.: Continuum. 1995
 62. Foucault, M., The History of Sexuality: An Introduktion, Penguin, Harmondsworth, 1990
 63. Hemingson, Vince. Tattoo design directory. NY, Chartwell Books, 2009
 64. Jewler, J., B. Drewniany, Creative Strategy in Advertising. Wadsworth, 2001
 65. Liungman, Carl G., Dictionary of Symbols. 1998
 66. Mella, Dorothee. Language of Color. Warner books, 1988
 67. Roach, The Roots of Desire: The Myth, Meaning, and Sexual Power of red hair, Bloomsbury Publishing, 2005
 68. Sebeok, Thomas A., Encyclopedic Dictionary of Semiotics (Approaches to Semiotics), 1994
 69. Tannahill, R., Sex in History, Hamish Hamilton, London, 1980
 70. Walsh, Doris. Safe sex in advertising. American demographics, April 1994, v 16, n4, p 24(b)
 71. Всичко, което откриете в книжарниците, библиотеките и интернет в областта на рекламата, семиотиката и комуникациите

 

 

 

Лектори: 

доц. д-р Албена Павлова

 

Албена Павлова е доктор на СУ и доцент към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет, член на Група Цвят България, както и на организационния комитет на международна научна конференция и сборник: ISTAKNUTI TEMATSKI ZBORNIK RADOVA VODEĆEG NACIONALNOG ZNAČAJA (M-44) TRANSGRANIČNA SARADNJA, PREDUZETNIŠTVO I BEZBEDNOST SA OSVRTOM NA ZLATAR I NOVU VAROŠ EDICIJA BEZBEDNOST U POSTMODERNOM AMBIJENTU KNJIGA XXVIII. Участва в редица комисии и съвети в НБУ. Има редица дипломи, специализации и сертификати, свързани с научните и интереси. Автор е на самостоятелна акварелна изложба „Емоции в малък формат“.

Интересите и са в областта на комуникациите, административните комуникации, рекламата и публичния брандинг, символиката, психологията и др. Автор е на монографиите „Секс, еротика, реклама“ и „Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба“, както и на редица статии, между които: „Недооценената реклама“, „За морала и етиката в рекламата“, „Свободата и сексуалността в рекламите на цигари“, „Имидж, репутация, бранд“, „Публично отговорната реклама“, „Цветовата символика в рекламите на храни“, „Текст и контекст в рекламата“, „Синьото – изборът на публичната администрация“, „Реклама и брандинг в публичното управление“, „Комуникиране на сигурността“, „Българската мечта - поглед през рекламите“, „Рекламата по време на COVID пандемия“, „Виждане, чуване и разбиране в съвременния свят” и др.

В НБУ води курсове по реклама, визуални комуникации и приложна семиотика, както и курсове, свързани с информационните технологии и административните комуникации. Интересите и са свързани освен с аудио и визуалните комуникации, и с културните различия и запазване на българския език и култура.

 

Курсът е с продължителност 25 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
15.07.2024г. от 09.40 до 13.45ч. - 5 уч.ч /присъствено/
 
16.07.2024г. от 09.40 до 13.45ч. - 5 уч.ч /присъствено/
 
17.07.2024г. от 09.40 до 13.45ч. - 5 уч.ч /присъствено/
 
18.07.2024г. от 09.40 до 13.45ч. - 5 уч.ч /присъствено/
 
19.07.2024г. от 09.40 до 13.45ч. - 5 уч.ч /присъствено/
 
 
Учебна такса: 200 лв.

 

 

Краен срок за записване: 28.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg