facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Симулация: международна търговия и неравенство

simulation_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Симулацията е версия на Световната търговска игра, разработена от Third World development charity Action Aid. Модифицирана е така че да е подходяща за студенти/курсисти, които започват курс по икономика, икономическо развитие или международна търговия, въпреки че може да се използва и със студенти/курсисти, изучаващи други сходни предмети.

Студентите/курсистите са разделени на екипи, всеки от които действа като отделна „държава“, с между двама и десет участници във всеки отбор. В една симулация има пет или шест държави. Така игра може да се играе от между 12 и 60 студенти/курсисти.

Държавите се конкурират една срещу друга за „производство“ на хартиени форми и ги продават на международна стокова борса по предварително обявени цени, които варират в зависимост от търсенето и предлагането. Целта на всяка страна е да изкара възможно най-много пари в течение на симулацията.

Въпреки простотата си, симулацията предлага много икономически „уроци“, които могат да се извлекат от играта.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

 1.  

Предварителна подготовка

симулация

1

0

2. 

Провеждане на симулация

симулация

2

0

3.

Отчитане на резултати и първоначален разбор

дискусия

1

0

4.

Общи икономически концепции: Алтернативни разходи, Предлагане, търсене и определяне на цената, Цените като сигнали и стимули, Отношението между търсенето и цената на стоките и ресурсите

дискусия

2

4

5.

Международна търговия: Специализация и разделение на труда, Абсолютни предимства, сравнителни предимства и факторна надареност, Национална конкурентоспособност, Икономическа интеграция и международно коопериране, Условия за търговия

дискусия

4

10

6.

Допълнителни теми за дискусия: Световно неравенство, Теория на игрите, Несъвършена информация, Риск и несигурност, Наддаване и търгове, Технологични преливания и др.

дискусия

2

4

Общо часове

12

18

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Симулацията има множество потенциални резултати в образователния процес, и с подходящ фокус, особено по време на процеса на дискусия, може да се идентифицират и развият по-пълно редица икономически теми. Тези теми варират от простата теория на търговията до въпросите за несъвършената информация и дори дебатите около международното неравенство и отношенията между богатите и бедните държави.

Участниците имат възможност да придобият опит, свързан с производството и търговията в свят, пълен с неравенства, както и емоции, свързани с това – завист, алчност, яд, желание за излизане от бедността на всяка цена. По този начин студентите придобиват по-голямо разбиране към основните проблеми, свързани с развитието и търговията. Затова и симулацията стимулира студентите да „излязат извън учебника“ и ги кара да обмислят алтернативни модели на икономическо поведение.

Наред със свързаните с предмета резултати от обучението, симулацията помага да се развият редица ключови умения. Груповата работа и взаимодействието с други са сред най-значимите. Процесът на преговори също е много силно застъпен в симулацията елемент.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 • Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2014. International economics — 8th ed. McGraw-Hill.
 • Carbaugh, R. 2013. International economics, 14th ed. South-Western. ISBN 9781285060316.
 • Krugman, P. Obstfeld, M. and M. Melits. 2017. International Economics – Theory and Policies. 11th Pearson. ISBN-13: 978-1292214870
 • Salvatore, D. 2013. International Economics – 11th edition. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-17793-8.
 • Michael P. Todaro; Stephen C Smith. Economic Development. 11th 12th Edition, 20122015.
 • Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet. Development economics : theory and practice. Routledge, 2016.
 • Сотирова, Е. и В. Иванова. 2015. Световна икономика. Тракия – М.
 • Съботинова, Д. 2015. Световна икономика. Бургаски свободен университет.
 • Стефанов, Ст. 2009. Международна икономика. НБУ, София.
 • Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия”, сп. ”Икономика 21”, сп. ”Годишник Икономика и бизнес” и др.
 • Уеб-страници на национални и международни институции и организации.

 

 

 

Лектори: 

доц. д-р Едуард Маринов

гл. ас. д-р Елена Спасова

 

доц. д-р Едуард Маринов е роден в София през 1981 г.

Бакалавър е по публична администрация (ВСУ, 2007), специалист по европейски правни практики (Централноевропейски университет, Будапеща, 2006) магистър по международни отношения и право на ЕС (СУ, Университет Нанси, Университет Страсбург, 2008), доктор по международна икономика (2015), като за всяка от образователните степени е получил награда за високи постижения. Завършил е семестриално право в СУ (1999-2004), има множество специализации по различни обществени и социални дисциплини, в т.ч. методология на научните изследвания, бизнес инженерство, преговори и разрешаване на конфликти, приложна статистика, теория и приложение на игрите в образованието, иконометрия и др.. Използва свободно английски език, владее немски и руски.

В момента е доцент в департамент „Икономика“ в Нов български университет и в секция „Международна икономика“ на Института за икономически изследвания при БАН, гост-лектор в Софийския университет (Африканистика), изпълнителен директор на сдружение „Институт за публично-частно партньорство“, преводач за сп. „Икономическа мисъл“, редактор към Мюнхенския икономически репозиториум.

Основната област на научните му интереси са международните икономически отношения. По-конкретно, академичната и научната му работа е фокусирана върху теорията на търговията и интеграцията, тенденциите в международната търговия (най-вече развитието на външната търговия на България, държавите от Субсахарска Африка, както и глобалните тенденции),  споразуменията за регионална интеграция (с фокус върху процесите на регионална икономическа интеграция в Африка и интеграцията в ЕС от гледна точка на България), икономическото развитие на Африка и връзките на континента с ЕС и България. Освен това, научните му интереси включват регионалното развитие (най-вече по отношението на мястото на българските региони в ЕС), съвременното развитие на икономическата теория и методологията на научните изследвания и педагогическите иновации (игровизация).

Преподава Въведение в икономиката, Микроикономика, Макроикономика, Международна търговия, Икономика на развитието, Геоикономика и международна политическа икономия, Международен маркетинг, Международни маркетингови стратегии, Бизнес преговори, Стратегически маркетинг, Пазарни анализи, Стратегическо прогнозиране и планиране, Международни стандарти и др. Разработвал е и е водил курсове по Международна икономика, Стратегическо планиране, Управление на проекти, Икономика на публичния сектор, Европейски интеграционни политики, Международни борси, Международни инвестиционни проекти и др.

Има над 120 публикации (монографии, студии и статии в научни списания, доклади в сборници от научни форуми, учебници и учебни помагала) на български, английски и руски език, обхващащи широк кръг от теми, покриващи научните му интереси. Има над 220 цитирания в български и чуждестранни научни публикации, негови публикации са включени като препоръчителна литература в курсове на университети в Нидерландия, Испания, Великобритания, Република Южна Африка.

Ръководил е и е участвал в разработването и управлението на над 15 академични и над 20 приложни проекта към национални и международни финансиюращи институции. В момента е координатор за НБУ на всички дейности в рамките на European Reform University Alliance (ERUA). Участвал е в над 80 научни форума в България и в чужбина. Член е на Съюза на учените в България, на редакционната колегия на Eastern European Business and Economics Journal, асоцииран редактор на Journal of African Development, отговорен технически редактор на Годишник „Икономика и бизнес“, рецензент за сп. Икономически изследвания, Journal of Management, Social Science and Humanities, Journal of Global Economics, Management and Business Research. Има множество телевизионни и радио интервюта на икономическа тематика.

Награден и с Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в дисертация за 2015 г. (за дисертация „Регионална икономическа интеграция в Африка“) и с Грамота за отличен проект в направление „Човек и общество“ по съвместна програма на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. (за проект „Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка“).

Повече информация на: https://emarinov.wordpress.com/

 

 

гл. ас. д-р Елена Спасова завършва БП Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2010 г. Специализира в областта на икономиката и медиите, а в последствие се дипломира като магистър по Международен бизнес в Нов български университет през 2012 г. Доктор по икономика в направление Световно стопанство и МИО с дисертация на тема „Външнотърговски и валутно-курсови условия за устойчив растеж в силно отворена икономика“, успешно защитена през 2016  г.

В момента е главен асистент в Департамент „Икономика“ на Нов български университет и преподава микроикономика, макроикономика, международна икономика, индустриална организация, икономика на развитието, международни бизнес стратегии, пазарни анализи. Участва като основен лектор в няколко чуждоезикови програми, вкл. в съвместна програма с Университета в Йорк. Автор и съавтор на няколко електронни учебника и помагала по микро- и макроикономика. По отношение на преподавателската си дейност, се интересува от методологически иновации в преподаването на икономика, вкл. преподаване чрез казуси, симулационно структуриране на съдържанието и игровизация, както и от въвеждане на интердисциплинарност в обучението по икономика и предприемачество. Изследва тенденциите в обучението на поколение Z. Участвала е, както като обучаем, така и като обучаващ, в серия от семинари и тренинги на тези теми.

Научните и изследователските ѝ интереси са насочени към теории за икономическия растеж, платежно-балансови ограничения пред икономическия растеж и измерване на международната конкурентоспособност. Изследва ефектите от съвременните индустриални политики върху динамиката в международната търговия в рамките на глобалните стойностни вериги и процесите на регионализация в координацията на външнотърговските взаимоотношения. Работи предимно с фокус върху българската икономика, вкл. в рамките на ЕС, развиващите се икономики и икономиките в преход.

Автор е на над 50 публикации (студии, статии, доклади, учебници) на български и английски език, които обхващат основните ѝ научни и преподавателски интереси.

Елена Спасова е няколкогодишен стипендиант на НБУ в Софийско бизнес училище. Печели първо място през 2012 г. в конкурс на БНБ за научна разработка и става стипендиант на БНБ. През 2016 г. печели първа награда в Академичния конкурс за докторанти и млади учени  „Д-р Иванка Петкова“, организиран от Института за икономическа политика, България. Стипендиант е на Българската макроикономическа асоциация и на Фондация „Lindau Nobel Laureate Meetings“ през 2017 г., като става един от общо 400 селектирани млади учени от целия свят, които участват в Шестата среща на нобеловите лауреати по икономика в Линдау, Германия. Неин доклад е одобрен и включен в програмата на срещата с нобеловите лауреати по икономика (общо 80 одобрени доклади).

Притежава опит като бизнес и проектен консултант, както и като „fundraising“ експерт в неправителствения сектор. Работила е като експерт по проекти с множество бизнес организации, сред които БТПП, БСК, Специализиран клъстер и институт по облекло и текстил, Български мебелен клъстер, както и с публични организации като Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция по горите и представители на местната власт. Участвала е в разработването и/или изпълнението на над 40 научни и приложни проекти, финансирани от национални и международни източници.    

 

 

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 12 човека на посочените дати:
 
 
19.06.2024г. от 09.40 до 12.50ч. - 4 уч.ч /присъствено/
 
20.06.2024г. от 13.00 до 16.10ч. - 4 уч.ч /принъствено/
 
21.06.2024г. от 09.40 до 12.50ч. - 4 уч.ч /присъствено/
 
 
Учебна такса: 120 лв.

 

 

Краен срок за записване: 12.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg