facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Актуални методи във Вирусологията

virus_1050x399_crop_478b24840a

Анотация и цели на курса

 

Записалите курса ще научат основни понятия за химичния строеж и архитектура на вирусите, основните етапи на вирусната репликация и характеристиката на представителите на различните семейства вируси по човека. Те ще се запознаят с различните методи за диагностика и идентификация на причинителите на вирусни инфекции, тяхната профилактика и стратегии за терапия.

Курсът ще запознае записалите го с основните правила за безопасна и стерилна работа във вирусологична  лаборатория, специализираната апаратура и специфичните методи за работа, анализ на антивирусна активност и токсичност на вещества, титрация на вирус и интерпретация на получените резултати.

 

Теми разглеждани в курса:

 

  

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

1

Правила за безопасна работа в Лаборатория

1

1

0

2

Правила за безопасна работа във  Вирусологична лаборатория. Запознаване със специализираната апаратура в лабораторията.

2

1

0

3

Инокулиране на предварително обработени съдове с клетъчни култури с конкретни вируси според тропизма на вирусите спрямо клетъчните линии.

4

1

1

4

Отпипетиране на различни обеми течноати с различни автоматични пипети- нестерилно и стерилно.

5

1

1

5

Определяне на индивидуална цитотоксичност на вещества в клетъчни култури in vitro.

5

1

1

6

Определяне на индивидуална антивирусна активност на вещества в клетъчни култури in vitro.

5

1

1

7

Отчитане и интерпретация на получените резултати. Отчитане на инвертен микроскоп.

6

1

3

8

Определяне на IC50, CC50 и SI.

2

 

 

                                                                                                      Общо часове: 30

7

7

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 

  • Основни методи, използвани в лабораторията по Вирусология

2) могат:

 

  •  Прилагат уменията си и да работят в лабораторията по Вирусология

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Курсистите да имат знания и/или умения:

  • За стерилна и безопасна работа във вирусологична лаборатория.
  • За определяне на цитотоксичност на вещества in vitro
  • За определяне на антивирусна активност на вещества in vitro

 

 

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Fields - Virology (Two Volumes) 4th Edition (August 2001): by Bernard N. Fields (Editor), Peter M., MD Howley (Editor), Diane E., Ph.D. Griffin (Editor), Robert A., Ph.D. Lamb (Editor), Malcolm A., MD Martin (Editor), Bernard Roizman (Editor), Stephen E., MD Straus (Editor), David M., Ph.D. Knipe (Editor) By Lippincott Williams & Wilkins Publishers

  1. . Principles of Molecular Virology 4th Edition, Alan J. Cann University of Leicester, UK 2005, ISBN (Standard Edition): 0-12-088787-8
  2. Encyclopedia of Virology, 3 rd ed., 2007

 

 

 

Лектори:  доц. д-р Николай Петров

                 техн. сътр. Лучия Мукова

                 техн. сътр. Радостина Димитрова

 

доц. д-р Николай Манчев Петров

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1990 – 1995 - средно образование в езикова гимназия ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора (английски, руски и френски език)

1998-2002 – Бакалавърска програма „Молекулярна биология“ в СУ „Св. Климент Охридски”.

2002 – 2004 – Магистърска програма „Вирусология“ в СУ „Св. Климент Охридски

2012 – Докторска степен по професионално направление 6.2. Растителна защита (Специалност Фитопатология – Растителна вирусология), Тема на дисертационен труд: „Картофен вирус y (Potato virus Y - PVY) по културни видове от сем. Solanaceae“ в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска Академия

2016 - Докторска степен по професионално направление 4.3. Биологични науки (Специалност Вирусология), Тема на дисертационен труд: „Ефект на малки интерфериращи РНКи (siRNAs) върху репликацията на ентеровирусите“ в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН

 

ПРОФЕСИЯ:

 

От 2017 – до сега - Доцент в Нов Български Университет, Директор на Програмен съвет по Биологични науки в НБУ; Програмен консултант, Департамент „Природни науки“

2016 – 2017 – Доцент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”,  Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия

2012 - 2016  - Главен асистент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия

2011 – 2012 - Главен асистент в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”

2007 - 2011 - Научен сътрудник II ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия

2005 - 2007 - Научен сътрудник III ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия

2003 – 2010 - Молекулярен биолог в Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”- БАН, Секция „Вирусология”, ателие на Институт „Пастьор”, антивирусни вещества, психотропни вещества

 

ПОЛЗВАНИ ЕЗИЦИ:

 

английски, руски, френски

 

 

Курсът е с продължителност 30 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:

 

08 - 12.07.2024 г. - 11.00 до 17.00 ч. УПИЗ Лаборатория по Вирусология

 

 

Учебна такса700 лв. - редовна такса

                         500 лв. - ранно записване до 20.06.2024 г.

                         

                        

 

 

Краен срок за записване: 01.07.2024 г.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg