facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Практически умения за бизнес преговори

business-nego_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът е изцяло практически насочен. Предмет на курса е процеса на водене на бизнес преговори, а обект – оценка на техниките, тактиките и процесите на водене на преговори от страна на фирмите. Този курс е създаден, за да позволи на обучемите да надникнат в кухнята на истинските преговори, да разгадаят тайните на преговорните техники и тактики и да изградят увереност, за да блеснат в преговорния процес.

Целта на курса е обучаемите да се запознаят с общите концепции за необходимостта, етапите, подходите и техниките при водене на бизнес преговори и да ги съпоставят към реалната практика. За тази цел курсът включва 5 симулации на ситуации в областта на международните бизнес преговори с цел създаване на умения за водене на преговори в конкретни практически ситуации.

Симулациите са авторски и представят различни аспекти от воденето на двустранни, тристранни и многостранни преговори в ежедневието и бизнеса.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

 1.  

Провеждане на симулация „Доверие и блъф“ и разбор

симулация и дискусия

2

4

 1.  

Провеждане на симулация „Портокалът“ и разбор

симулация и дискусия

2

4

 1.  

Провеждане на симулация „На пазара“ и разбор

симулация и дискусия

2

4

 1.  

Провеждане на симулация „Магазини и реклама“ и разбор

симулация и дискусия

2

4

 1.  

Провеждане на симулация „Ново мляко“ и разбор

симулация и дискусия

2

4

Общо часове

10

20

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курсисти: 

 

1)  познават:

 

 • реални практики при воденето на делови преговори;
 • основните теоретични понятия от областта на международните и бизнес преговорите;
 • основните техники и тактики при воденето на бизнес преговори;

 

2) могат:

 

 • да подготвят и реализират ефективно водене на делови преговори;
 • да изграждат делови взаимоотношения на основата на доверие;
 • да убеждават и прилагат творчество при преговорите;
 • да управляват и преодоляват комуникационни конфликти;
 • да използват ефективно и стратегически различни техники и тактики на преговаряне.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 • Маринов, Е. 2019. Бизнес преговори – техники и тактики. Учебно помагало. Мудъл, НБУ.
 • Димитров, Д. 2007. Успешните преговори. София; ГорексПрес
 • Цанов, И. 2015. Международни бизнес преговори: Учебно помагало. София, Българска асоциация на конфликтолозите
 • Пийлинг, Н. 2008. Брилянтните преговори. С: Амат-Ах.
 • Кhan, M. A., Ebner, N. (Eds.). 2019. The Palgrave Handbook of Cross-Cultural Business Negotiation. Palgrave Macmillan.
 • Malhotra, D. 2016. Negotiating the Impossible: How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts (without Money or Muscle). Berrett-Koehler Publishers.
 • Ho-Won Jeong. 2016. International Negotiation: Process and Strategies - Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kremenyuk, V. (ed.). 1991. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues, Jossey-Bass Publishers
 • Program of Negotiation, Harvard Law School, https://www.pon.harvard.edu/ 

 

 

Лектор: доц. д-р Едуард Маринов 

 

доц. д-р Едуард Маринов е роден в София през 1981 г.

Бакалавър е по публична администрация (ВСУ, 2007), специалист по европейски правни практики (Централноевропейски университет, Будапеща, 2006) магистър по международни отношения и право на ЕС (СУ, Университет Нанси, Университет Страсбург, 2008), доктор по международна икономика (2015), като за всяка от образователните степени е получил награда за високи постижения. Завършил е семестриално право в СУ (1999-2004), има множество специализации по различни обществени и социални дисциплини, в т.ч. методология на научните изследвания, бизнес инженерство, преговори и разрешаване на конфликти, приложна статистика, теория и приложение на игрите в образованието, иконометрия и др.. Използва свободно английски език, владее немски и руски.

В момента е главен асистент в департамент „Икономика“ в Нов български университет и в секция „Международна икономика“ на Института за икономически изследвания при БАН, гост-лектор в Софийския университет (Африканистика), изпълнителен директор на сдружение „Институт за публично-частно партньорство“, преводач за сп. „Икономическа мисъл“, редактор към Мюнхенския икономически репозиториум.

Основната област на научните му интереси са международните икономически отношения. По-конкретно, академичната и научната му работа е фокусирана върху теорията на търговията и интеграцията, тенденциите в международната търговия (най-вече развитието на външната търговия на България, държавите от Субсахарска Африка, както и глобалните тенденции),  споразуменията за регионална интеграция (с фокус върху процесите на регионална икономическа интеграция в Африка и интеграцията в ЕС от гледна точка на България), икономическото развитие на Африка и връзките на континента с ЕС и България. Освен това, научните му интереси включват регионалното развитие (най-вече по отношението на мястото на българските региони в ЕС), съвременното развитие на икономическата теория и методологията на научните изследвания и педагогическите иновации (игровизация).

Преподава Въведение в икономиката, Микроикономика, Макроикономика, Международна търговия, Икономика на развитието, Геоикономика и международна политическа икономия, Международен маркетинг, Международни маркетингови стратегии, Бизнес преговори, Стратегически маркетинг, Пазарни анализи, Стратегическо прогнозиране и планиране, Международни стандарти и др. Разработвал е и е водил курсове по Международна икономика, Стратегическо планиране, Управление на проекти, Икономика на публичния сектор, Европейски интеграционни политики, Международни борси, Международни инвестиционни проекти и др.

Има над 120 публикации (монографии, студии и статии в научни списания, доклади в сборници от научни форуми, учебници и учебни помагала) на български, английски и руски език, обхващащи широк кръг от теми, покриващи научните му интереси. Има над 220 цитирания в български и чуждестранни научни публикации, негови публикации са включени като препоръчителна литература в курсове на университети в Нидерландия, Испания, Великобритания, Република Южна Африка.

Ръководил е и е участвал в разработването и управлението на над 15 академични и над 20 приложни проекта към национални и международни финансиращи институции. В момента е координатор за НБУ на всички дейности в рамките на European Reform University Alliance (ERUA). Участвал е в над 80 научни форума в България и в чужбина. Член е на Съюза на учените в България, на редакционната колегия на Eastern European Business and Economics Journal, асоцииран редактор на Journal of African Development, отговорен технически редактор на Годишник „Икономика и бизнес“, рецензент за сп. Икономически изследвания, Journal of Management, Social Science and Humanities, Journal of Global Economics, Management and Business Research. Има множество телевизионни и радио интервюта на икономическа тематика.

Награден и с Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в дисертация за 2015 г. (за дисертация „Регионална икономическа интеграция в Африка“) и с Грамота за отличен проект в направление „Човек и общество“ по съвместна програма на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. (за проект „Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка“).

Повече информация на: https://emarinov.wordpress.com/

 

 

Курсът е с продължителност 10 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
03.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
04.07.2024г. от 09.40 до 12.50ч - 4 уч.ч /присъствено/
 
 
 
Учебна такса: 120 лв.

 

 

Краен срок за записване: 26.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg