facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Организация и основи на бойно-приложните техники

karate_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Анотация и цели на курса

 

 • Животът в съвременния свят се характеризира с изключителна динамика. Налице са големи постижения в опазването на природата и човека. В същото време тероризмът – едно явление застрашаващо достиженията на цивилизацията, реално влияе върху обществено-социалния статус на хората. Необходимостта от противодействие на това обществено зло на 21-ви век, води до изграждане на световна стратегия за борба. В унисон с процесите на европейското обединяване са плановете и действията на всички институции в Р. България;
 • На съвременния етап полицейските и държавните силови структури насочват вниманието си към единни системи и критерии за подбор, професионално развитие и ефективна реализация на своите кадри.
 • Засегнати са конкретни въпроси, отнасящи се до технически похвати с и без помощни средства. Създадена е система на действията на нарушителите и адекватните поведенчески реакции на базата на ретроспективен анализ от натрупания български и международен опит.
 • По време на лекциите и практическите упражнения студентите ще се запознаят с актуални методични основи на индивидуалните технически прийоми осигуряващи личната им защита;
 • Включени са теми и системи за обучение и усъвършенстване на необходимите за лична защита двигателни качества и умения;
 • Запознаване с полицейските правомощия по ползването на физическа сила и помощни средства;
 • Придобитите знания и умения трябва да бъдат адекватно прилагани, като не се отчита само крайния резултат, а се обръща внимание и на средствата, с които е постигнат;.
 • Специално внимание ще бъде отделено на физическата и психологическа подготовка. Начините за организация и решения за постигането им в съвременните условия;
 • Лекционният материал съчетава теоретични, практически форми и систематизирана информация, които са съчетани с практическа ориентирани занятия, целящи да формират в обучаемите умения за усвояване на нови знания, намиране и ползване на необходимата информация, извършване на анализ, оценка и прогнози на предизвикателства, рискове и заплахи.
 • Обучаемите ще бъдат запознати с мотивационни и поведенчески модели на субектите и обектите в ситуации, при които се нарушават обществения ред и правата на лицата.
 • По време на семинарните занятия, обучаемите ще могат да приложат теоретичните си познания при решаване на практически задачи и казуси.
 • С цел оптимизиране на учебния процес, осигуряване нагледност и достъпност на информацията, лекционният материал ще да бъде представян предимно във вид на практически занятия и демонстрации.
 • По време на занятията на курсистите ще бъдат предоставени задачи за взаимодействие по двойки и в екип.

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Базова спортна подготовка
 • Физически здрави

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

№ на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

1

Необходимост и ползата от спорта върху тялото и психиката. Правилни режими за хранене и хранителни добавки.

Лекция

2

2

Приложение на бойно-приложните техники.

Лекция

2

3

Заучаване на начини за правилно падане, с цел недопускане на нежелани травми. Усвояване на видове захвати с една и две ръце и последващо освобождаване от тях. Бойни позиции, положение на краката, ръцете и тялото. Осигуряване на необходима ефективна дистанция спрямо противник – къса, средна и дълга.

Практически упражнения

6

4

Усвояване на различни удари с ръце, нанасяне на удари с лакти, прилагане на шокови удари по болезнени или жизнено важни точки от човешкото тяло. Използване на техники за „заключване“ и освобождаване от тях – заключване на ставите на ръцете от изправено положение. Заучаване на различни хвърляния и извеждане от равновесна точка – раменно хвърляне, поясно хвърляне, използване на подсечки.

Практически упражнения

6

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса :

1) знаят:

 • Какво представлява националната сигурност, да определят връзката между съществуване на триединството индивид- общество- държава, състоянието им и понятието национална сигурност;
 • Да разбират и мотивират търсене на съвременни решения за усъвършенстване на системата за сигурност;
 • Да разбират ролята, важността за състоянието на специалните служби и в частност контраразузнаването за просперитета на държавата;
 • Да участват и организират мерки за успешно изпълнение на свързаните с това задачи в държавните, обществени и частни структури.

 

2) могат:

 • Самостоятелно да търсят източници и ресурси за усъвършенстване на придобитите знания, да придобиват информация и творчески да я използват, като развиват теоритически обосновани и практически приложими мерки за контраразузнавателно осигуряване и защита на държавни, обществени и частно- корпоративни структури

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Бачев, В., П. Георгиев. Физическата годност на служителите в МВР (Състояние и управление). С., 2000;

2. Методическо ръководство „Бойно приложни техники“. ВСШ „Г. Димитров“ МВР, 1977;

3. Методическо ръководство „Бойно приложни техники“. ВСШ „Г. Димитров“ МВР, 1993;

4. Методическо ръководство „Бойно приложни техники“. ВСШ „Г. Димитров“ МВР, 2001;

5. Георгиев. П. Информационна система за събиране, обработка и съхраняване на данни, свързани с контрола на физическата, бойно-приложната и стрелкова подготовка. С., 1999.

6. Георгиев. П. Информационна система за поддържане на регистър на служителите, обезпечаващи физическата и специализирана спортна подготовка на МВР. С, 2001;

7. Георгиев, П. Изследване и оптимизиране на физическата и специализираната спортна подготовка, като фактор за управлението на човешките ресурси в МВР. Дис. 2003;

8. Инструкция за организацията и провеждането на професионалната подготовка без откъсване от работа на служителите на МВР, МЗ№1-9/15.01.2001;

10. Инструкция за ползване на помощни средства МЗ№1-15/25.01.2001;

11. Кю дан система „джудо“;

12. Кю дан система „джу-джуцу“;

13. Кю дан система „карате“;

14. Методически указания за използване на помощни средства, заповед на главния секретар №1-301/29.12.2001;

15. Мак Вей, Дж., В. Макаринова. Правата на човека и полицейската практика в България. 2000;

16. Пашкулев, Г., Н. Панаьотов. Бойно-приложни техники – учебник. 1985;

17. Правилник за приложение ЗМВР. 1988;

18. Хорст, В. Джудо – учебник.1980;

19. Славчев Б. и кол. Наръчник на полицая, МВР, 2002;

20. Славчев Б. Кр. Дилова. Наръчник за обучение на сержантите от полицейските служби. Фондация български адвокати за правата на човека. 2002;

21. Полицейски наръчник за човешките права. Институт за принципите на правото. 2002;

22. Станчев Ив. Тактически действия при високо рискови ситуации. Военно издателство, 2003

23. Curso de monitores. Defensa personal policial, 2003;

24. Curso escala basica. Defensa personal policial, 2003-2004.

 

 

Интернет ресурси

 

 1. http://www.strana.ru
 2. http://www.agentura.ru
 3. http://terrorism.wallst.ru
 4. http://www.rg.ru/2006/03/15/terror.html
 5. http://www.jurnal.amvd.ru/indsearchf.php
 6. http://sos-ru.info/aterror/aterror_portret.shtml
 7. http://www.terrorunet.ru/history/details/newsdetail.html?n_no=17
 8. http://slovari.yandex.ru
 9. http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/bg/keyword/issue/PKK
 10. http://naaf.from-bulgaria.eu/
 11. http://nacbezbg.eu/

 

 

ЛЕКТОР:  д-р Красимир Павлов Желязков

 

 

д-р Красимир Павлов Желязков, роден на 15. 02. 1973 г.

 

Образование и квалификация:

 

Завършено висше образование в:

- ТУ гр. Пловдив – специалност, “Електронна техника и микроелекторника”;

       - следдипломна квалификация “Банки и финансови бизнес”;

 

 • НСА “Васил Левски”, гр. София, магистртура, специалност “Високо спортно майсторство по спорт Карате – До”;

 

- УНИБИТ гр. София – магистратура, специалност “Стратегическо ръководство, духовност и лидерство”;

- придобита научна и образователна степен “Доктор”, “Информационни технологий и обществени комуникации”;

 

- от 2021г. хонорован преподавател в НБУ.;

 

Месторабота:

 

 • ДОИ – МВР, ДАТО, отдел “Контрашпионаж по дипломатическа линия”;

 

 • ДАНС, Дирекции “Икономическа сигурност – ядрена енергетика”, “Финансово разузнаване”, “Вътрешна сигурност”.

 

 • МВнР Дирекция “Сигурност”.

 

 

Обществена дейност:

 

- Член на Управителния съвет на БСФС, гр. София, Министерство на спорта;

- Представител на  “Федерация българско карате шинкиокушнкай”;

- Председател на спортен клуб карате киокушинкай “Актив – София”. гр. София;

- Национален и международен състезател и съдия по Kарате Kиокушинкай;

- Член на спортна асоциация на МВР – “Централен полицейски карате клуб;

- Член на УС на българска “Тае бо федерация”;

- Инструктор по Карате Киокушинкай (4-ти дан) и “Полицейска лична защита- МВР (1-ви дан),

- Изкарани курсове по “Контраснайперистка тактика”, “Специализирана работа за прилагане на СРС” и др.

  

 

Курсът е с продължителност 16 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
 
03 - 04 август 2024 г. от 09.40 - 16.10 ч.
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 26.07.2024г.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg