facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Онлайн инструменти за създаване на интерактивни и креативни ресурси в началното и средното образование

online-education-3412473-1280_1050x399_crop_478b24840a

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

     Преподаването и ученето в 21 век изисква нов модел на презентиране на образователните и и дидактически материали. Технологичните възможности и познания на учениците са променени, което изисква да се генерират нови и различни версии на интерактивна и творческа форма на образование въз основа на индивидуалните потребности и способности.

Креативността се базира на съчетаването на опит, познания, инструменти и въображение, включващо в себе си провокативно мислене в противоположности; аналогии и метафори; интуиция; вдъхновение; интелигентност; прилагане на различни средства за психологично въздействие; провокиране чрез интерактивни средства и съвременни достъпни приложения на възприятията сред учениците по отношение на учебните теми и процеси; решаване на проблеми и казуси.

Интерактивните и креативни форми имат за цел да осигурят обучение с фундаментален инструментариум, който посредством, но не само, мултимедийни системи и технологии, осигурява многомерни интеракции и взаимодействия на учениците с материала, както в клас, така и в последващото подготвяне на решения по задания. Те гарантират свобода в ученето и преподаването, както и активен начин на овладяване на материала, като така се гарантира иновативното и адаптиращо се развитие на личността.

Посредством превдставените в курса технологии успешно би могло да се реализира и модела «обърната класна стая», който навлиза с все по-интензивни темпове в средното образование.

 

Успешно завършилите курса  ще придобият:

 

1) знания за:

  • разработване на модели на управление на информационните ресурси, използва информационните и комуникационните технологии, техническите и дидактическите средства в образователния процес и в управлението
  • оптимизиране за подготовката си по отношение на използването на информационни и комуникационни технологии както в преподавателската си дейност, така и в управлението (НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В сила от 02.08.2019 г. Приложение No 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 към Раздел III. Професионални профили на педагогическите специалисти)

 

2) умения за:

  • използване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване (НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В сила от 02.08.2019 г. Приложение No 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1 към Раздел III. Професионални профили на педагогическите специалисти)

прилагане, както алтернативни подходи и методи за личностно консултиране и работа с участниците в образователния процес, така и добри практики за сътрудничество, индивидуална и групова работа

 

 Теми разглеждани в курса:

 

 1

Новите образователни стратегии и електронната педагогика – достъпни дигитални методи за подобряване качеството на преподаване посредством информационни технологии

 2

Стандарти за представяне на текст и изображения - представяне на стандарти и изисквания при създаване на презентационен учебен продукт

 3

Видове интерактивни решения и креативни методи за представяне на съдържание. Работа с Canva  -безплатна онлайн платформа за дизайн и изработване на дигитални интерактивн учебни приложения

 4

Използване на съвременни убе-базирани приложения за разработване на учебни материали, тестове, анкети, case-studies и информационни продукти

 5

Софтуерни способи за обработка на графични файлове – обработка на изображения и графики

 6

Създаване на специализирано интерактивно съдържание за деца с нарушения и добри практики –представяне на методи за оптимизиране учебния материал посредством интерактивни и електронни материали посредством софтуерни решения и приложения

 7

Практика и представяне на задание „Разработване на интерактивен урок“

 

Лектордоц. д-р Полина Михова

Полина Михова е магистър по Компютърни технологии в биомедицината, НБУ и Рехабилитация при езикови и говорни нарушения, НБУ и асистент по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката — медицина, биокибернетика“. От 2005 г. е директор и титулярен преподавател в бакалавърска програма „Естествени науки“, модул „Медицинска кибернетика“ в НБУ. Завършила е пълният курс на С1SСО академия, избрана за представително лице през 2005 г., през 2013 завършва Health Information Networking към С1SСО академия и придобива ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation.

Има защитен дисертационен труд на тема „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“; участва в 3 учебника и 2 монографии в съавторство.

Доцент към Департамент „Здравеопазване и социална работа” по Обществено здраве от м. Октомври 2021г. и представител на НБУ за Български Институт по Стандартизация (БИС), като отделно е член към ТК – 57 Информационни и комуникационни технологии на БИС

Основните ѝ научни интереси са в областта на Информационните системи в медицината, телемедицината, електронното здравеопазване, интерактивните обучителни ресурси, както и терминологичната квалификация на медицинския информатик.

 

Курсът  ще се проведе при сформирана група от 10 човека на посочените дати:
 
 
27.07.2024г. - 8 уч.ч - присъствено в онлайн среда, чрез виртуална класна стая
 
28.07.2024г. - 8 уч.ч - самоподготовка /разработване на самостоятелна работа по тема зададена от лектора/
 
 
Учебна такса: 120 лв.

Краен срок за записване: 15.07.2024г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

Успешно завършилите курса получават удостоверение с 1 квалификационен кредит за завършеното обучение от Нов български университет.

Забележка: Квалификационни кредити се присъждат само на курсисти с педагогическо образование и работещи в системата на образованието.

 

 

За доп. информация и записване:

Тел.: 0878 125 263

E-mails: uppo@nbu.bg